SFS 2019:1206 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2019-1206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:AGIYLY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:AGIYLY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:17px;line-height:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kommunikation </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 ��, 7 kap. 6 � <br/>och 8 kap. 19 och 19 a �� lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>6 �</b>2 Tillst�nd att anv�nda radios�ndare ska beviljas, om </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det kan antas att radiofrekvenserna kommer att anv�ndas p� ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�tt att risk f�r otill�ten skadlig st�rning inte uppkommer, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. radioanv�ndningen utg�r en effektiv anv�ndning av frekvensutrymmet,<br/>3. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att hindra s�dan radio-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommunikation som �r s�rskilt viktig med h�nsyn till den fria �siktsbildningen, </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. radioanv�ndningen inte kommer att ta i anspr�k frekvensutrymme som</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">beh�vs f�r att uppr�tth�lla en rimlig beredskap f�r utveckling av befintliga och <br/>nya radioanv�ndningar eller frekvensutrymme f�r vilket radioanv�ndningen <br/>har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit <br/>sig till eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska union-<br/>ens funktionss�tt, </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att inkr�kta p� det fre-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kvensutrymme som beh�vs f�r verksamhet som avses i 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. det inte med h�nsyn till att s�kanden tidigare har f�tt tillst�nd �terkallat</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">eller n�got annat liknande f�rh�llande finns sk�lig anledning att anta att radio-<br/>anv�ndningen kommer att ske i strid med tillst�ndsvillkoren, och </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att orsaka skada f�r</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd att anv�nda radios�ndare f�r uts�ndningar som kr�ver tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">enligt annan lag eller enligt best�mmelser meddelade med st�d av annan lag, <br/>f�r meddelas endast om s�dant tillst�nd finns. D� g�ller inte f�rsta stycket 7. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tillst�ndet avser en viss radios�ndare ska denna, tillsammans med av-</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">sedd radiomottagare, vara s� beskaffad i tekniskt h�nseende att den uppfyller <br/>rimliga krav p� en effektiv frekvensanv�ndning och p� m�jligheten att verka <br/>i den milj� som den �r avsedd f�r. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b>3 Tillst�nd att anv�nda radios�ndare f�r f�renas med villkor om </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det frekvensutrymme som tillst�ndet avser,</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:497. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2011:590. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1206</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstj�nster eller slag av </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">elektroniska kommunikationsn�t eller tekniker som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">3. t�ckning och utbyggnad inom landet, <br/>4. det geografiska omr�de som tillst�ndet avser, <br/>5. skyldighet f�r s�kanden att dela frekvensutrymme med annan, <br/>6. s�dant som i enlighet med beslut om en harmoniserad anv�ndning av </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">radiofrekvenser ska uppst�llas som villkor n�r den som ska tilldelas radio-<br/>frekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller best�mmelser <br/>antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. skyldigheter som f�ljer av till�mpliga internationella avtal i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">anv�ndning av frekvenser, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">8. �taganden som har gjorts i samband med beviljande av tillst�nd enligt 8 �, <br/>9. tekniska krav och annat som kr�vs f�r att s�kerst�lla ett faktiskt och </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">effektivt frekvensutnyttjande, och </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">10. krav som �r av betydelse f�r Sveriges s�kerhet. <br/>Villkor enligt f�rsta stycket som inneb�r en begr�nsning av vilka elektroniska </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">kommunikationstj�nster eller vilka tekniker som f�r anv�ndas, f�r meddelas <br/>endast om det kr�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. undvika skadlig st�rning, <br/>2. s�kerst�lla ett effektivt frekvensutnyttjande, <br/>3. skydda m�nniskors liv eller h�lsa, <br/>4. tillgodose det allm�nnas intresse av att vissa elektroniska kommunika-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tionstj�nster finns tillg�ngliga i vissa delar av landet, eller </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. tillgodose det allm�nnas intresse av att fr�mja tillhandah�llandet av radio- </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och tv-tj�nster f�r vilka tillst�nd meddelats enligt annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Villkor som inneb�r att endast en viss elektronisk kommunikationstj�nst </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">f�r tillhandah�llas, f�r meddelas endast om det kr�vs f�r att s�kerst�lla verk-<br/>samhet som bedrivs i syfte att skydda m�nniskors liv eller h�lsa, eller om <br/>det annars finns synnerliga sk�l f�r det med h�nsyn till ett allm�nt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">F�rsta stycket 10 g�ller inte f�r tillst�nd som avses i 6 � andra stycket. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>23 �</b>4 Tillst�nd eller del av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller nummer <br/>f�r �verl�tas efter medgivande fr�n den myndighet som meddelat tillst�ndet. <br/>S�dant medgivande ska l�mnas, om </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�rv�rvaren uppfyller de krav som st�llts p� s�kanden i samband med </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">att tillst�ndet meddelades, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. det inte finns sk�l att anta att �verl�telsen inverkar menligt p� konkur-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">rensen, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. �verl�telsen inte leder till �ndrad anv�ndning av radiofrekvenserna, om </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">denna �r harmoniserad enligt best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget <br/>om Europeiska unionens funktionss�tt, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. f�rv�rvaren av ett tillst�nd att anv�nda radios�ndare inte tidigare har </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�tt ett s�dant tillst�nd �terkallat enligt 7 kap. 6 � f�rsta stycket 4, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. det kan antas att f�rv�rvarens radioanv�ndning inte kommer att orsaka </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">skada f�r Sveriges s�kerhet, och tillst�nd har beviljats f�re den 1 januari 2020, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">6. det inte finns n�got annat s�rskilt sk�l mot det. <br/>F�rsta stycket 4 och 5 g�ller inte vid �verl�telse av ett tillst�nd som avses </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">i 6 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rv�rvaren �vertar �verl�tarens r�ttigheter och skyldigheter enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">lag f�r tiden efter medgivandet. Vid �verl�telse av del av tillst�nd ska den <br/>�verl�tna delen anses som ett nytt tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2010:497. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2019:1206</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid medgivandet f�r myndigheten meddela de nya eller �ndrade villkor </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som beh�vs p� grund av �verl�telsen. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">En �verl�telse i strid med denna paragraf �r utan verkan. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>24 �</b>5 Best�mmelserna om �verl�telse av tillst�nd eller del av tillst�nd i <br/>23 � f�rsta och andra styckena, tredje stycket f�rsta meningen och femte <br/>stycket ska ocks� till�mpas p� uthyrning av tillst�nd eller del av tillst�nd att <br/>anv�nda radios�ndare. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� medgivande vid uthyrning som <br/>avser en kortare period eller annars �r av begr�nsad omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>6 �</b>6 Ett tillst�nd f�r �terkallas och tillst�ndsvillkor �ndras omedelbart, om </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. ett s�dant tillst�nd som avses i 3 kap. 6 � andra stycket har upph�rt att </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">g�lla, om inte s�rskilda sk�l talar mot en �terkallelse, </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. den som har s�kt tillst�ndet har l�mnat oriktiga uppgifter eller inte </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">l�mnat uppgifter av betydelse f�r tillst�ndet, </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. f�r�ndringar inom radiotekniken eller �ndringar i radioanv�ndningen </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">p� grund av internationella �verenskommelser som Sverige har anslutit sig <br/>till eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unio-<br/>nens funktionss�tt har medf�rt att ett nytt tillst�nd med samma villkor inte <br/>skulle kunna meddelas, </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. radioanv�ndningen har orsakat skada f�r Sveriges s�kerhet eller det kan </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">antas att radioanv�ndningen kommer att orsaka s�dan skada, </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. tillst�ndshavaren trots p�minnelse inte betalar avgift enligt 8 kap. 17 </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller 18 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">6. tillst�ndshavaren beg�r att tillst�ndet ska �terkallas. <br/>Tillst�ndsvillkor f�r ocks� �ndras omedelbart i fall som avses i 3 kap. 23 �. <br/>F�rsta stycket 4 g�ller inte f�r tillst�nd som avses i 3 kap. 6 � andra stycket. <br/>Ett tillst�nd f�r �terkallas enligt f�rsta stycket 14 endast om �ndam�let </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">med �terkallelsen inte lika v�l kan tillgodoses genom att tillst�ndsvillkoren <br/>�ndras. <br/> <br/><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>19 �</b>7 En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som <br/>meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. <br/>N�r ett beslut �verklagas �r myndigheten motpart i domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Kammarr�ttens avg�rande i ett m�l enligt denna lag f�r inte �verklagas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>19 a �</b>8 Beslut enligt denna lag f�r �verklagas av den som �r part i �rendet, <br/>om beslutet har g�tt parten emot, och �ven av annan vars r�ttigheter p�verkas <br/>negativt av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">S�kerhetspolisen och F�rsvarsmakten f�r �verklaga beslut som g�ller <br/>1. beviljande av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller medgivande att </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">�verl�ta eller hyra ut ett s�dant tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">2. att f�rena tillst�nd att anv�nda radios�ndare med villkor, eller <br/>3. �terkallelse av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller �ndring av villkor </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">i ett s�dant tillst�nd. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5 Senaste lydelse 2010:497. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6 Senaste lydelse 2010:497. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">7 Senaste lydelse 2007:881. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">8 Senaste lydelse 2009:546. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2019:1206</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ANDERS YGEMAN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">Magnus Corell </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2019:1206</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 ��, 7 kap. 6 �
och 8 kap. 19 och 19 a �� lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
6 �
2 Tillst�nd att anv�nda radios�ndare ska beviljas, om

1. det kan antas att radiofrekvenserna kommer att anv�ndas p� ett s�dant

s�tt att risk f�r otill�ten skadlig st�rning inte uppkommer,

2. radioanv�ndningen utg�r en effektiv anv�ndning av frekvensutrymmet,
3. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att hindra s�dan radio-

kommunikation som �r s�rskilt viktig med h�nsyn till den fria �siktsbildningen,

4. radioanv�ndningen inte kommer att ta i anspr�k frekvensutrymme som

beh�vs f�r att uppr�tth�lla en rimlig beredskap f�r utveckling av befintliga och
nya radioanv�ndningar eller frekvensutrymme f�r vilket radioanv�ndningen
har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit
sig till eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska union-
ens funktionss�tt,

5. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att inkr�kta p� det fre-

kvensutrymme som beh�vs f�r verksamhet som avses i 3 �,

6. det inte med h�nsyn till att s�kanden tidigare har f�tt tillst�nd �terkallat

eller n�got annat liknande f�rh�llande finns sk�lig anledning att anta att radio-
anv�ndningen kommer att ske i strid med tillst�ndsvillkoren, och

7. det kan antas att radioanv�ndningen inte kommer att orsaka skada f�r

Sveriges s�kerhet.

Tillst�nd att anv�nda radios�ndare f�r uts�ndningar som kr�ver tillst�nd

enligt annan lag eller enligt best�mmelser meddelade med st�d av annan lag,
f�r meddelas endast om s�dant tillst�nd finns. D� g�ller inte f�rsta stycket 7.

Om tillst�ndet avser en viss radios�ndare ska denna, tillsammans med av-

sedd radiomottagare, vara s� beskaffad i tekniskt h�nseende att den uppfyller
rimliga krav p� en effektiv frekvensanv�ndning och p� m�jligheten att verka
i den milj� som den �r avsedd f�r.

11 �3 Tillst�nd att anv�nda radios�ndare f�r f�renas med villkor om

1. det frekvensutrymme som tillst�ndet avser,

1 Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74.

2 Senaste lydelse 2010:497.

3 Senaste lydelse 2011:590.

SFS

2019:1206

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstj�nster eller slag av

elektroniska kommunikationsn�t eller tekniker som tillst�ndet avser,

3. t�ckning och utbyggnad inom landet,
4. det geografiska omr�de som tillst�ndet avser,
5. skyldighet f�r s�kanden att dela frekvensutrymme med annan,
6. s�dant som i enlighet med beslut om en harmoniserad anv�ndning av

radiofrekvenser ska uppst�llas som villkor n�r den som ska tilldelas radio-
frekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller best�mmelser
antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt,

7. skyldigheter som f�ljer av till�mpliga internationella avtal i fr�ga om

anv�ndning av frekvenser,

8. �taganden som har gjorts i samband med beviljande av tillst�nd enligt 8 �,
9. tekniska krav och annat som kr�vs f�r att s�kerst�lla ett faktiskt och

effektivt frekvensutnyttjande, och

10. krav som �r av betydelse f�r Sveriges s�kerhet.
Villkor enligt f�rsta stycket som inneb�r en begr�nsning av vilka elektroniska

kommunikationstj�nster eller vilka tekniker som f�r anv�ndas, f�r meddelas
endast om det kr�vs f�r att

1. undvika skadlig st�rning,
2. s�kerst�lla ett effektivt frekvensutnyttjande,
3. skydda m�nniskors liv eller h�lsa,
4. tillgodose det allm�nnas intresse av att vissa elektroniska kommunika-

tionstj�nster finns tillg�ngliga i vissa delar av landet, eller

5. tillgodose det allm�nnas intresse av att fr�mja tillhandah�llandet av radio-

och tv-tj�nster f�r vilka tillst�nd meddelats enligt annan lag.

Villkor som inneb�r att endast en viss elektronisk kommunikationstj�nst

f�r tillhandah�llas, f�r meddelas endast om det kr�vs f�r att s�kerst�lla verk-
samhet som bedrivs i syfte att skydda m�nniskors liv eller h�lsa, eller om
det annars finns synnerliga sk�l f�r det med h�nsyn till ett allm�nt intresse.

F�rsta stycket 10 g�ller inte f�r tillst�nd som avses i 6 � andra stycket.

23 �4 Tillst�nd eller del av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller nummer
f�r �verl�tas efter medgivande fr�n den myndighet som meddelat tillst�ndet.
S�dant medgivande ska l�mnas, om

1. f�rv�rvaren uppfyller de krav som st�llts p� s�kanden i samband med

att tillst�ndet meddelades,

2. det inte finns sk�l att anta att �verl�telsen inverkar menligt p� konkur-

rensen,

3. �verl�telsen inte leder till �ndrad anv�ndning av radiofrekvenserna, om

denna �r harmoniserad enligt best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget
om Europeiska unionens funktionss�tt,

4. f�rv�rvaren av ett tillst�nd att anv�nda radios�ndare inte tidigare har

f�tt ett s�dant tillst�nd �terkallat enligt 7 kap. 6 � f�rsta stycket 4,

5. det kan antas att f�rv�rvarens radioanv�ndning inte kommer att orsaka

skada f�r Sveriges s�kerhet, och tillst�nd har beviljats f�re den 1 januari 2020,
och

6. det inte finns n�got annat s�rskilt sk�l mot det.
F�rsta stycket 4 och 5 g�ller inte vid �verl�telse av ett tillst�nd som avses

i 6 � andra stycket.

F�rv�rvaren �vertar �verl�tarens r�ttigheter och skyldigheter enligt denna

lag f�r tiden efter medgivandet. Vid �verl�telse av del av tillst�nd ska den
�verl�tna delen anses som ett nytt tillst�nd.

4 Senaste lydelse 2010:497.

2019:1206

background image

3

SFS

Vid medgivandet f�r myndigheten meddela de nya eller �ndrade villkor

som beh�vs p� grund av �verl�telsen.

En �verl�telse i strid med denna paragraf �r utan verkan.

24 �5 Best�mmelserna om �verl�telse av tillst�nd eller del av tillst�nd i
23 � f�rsta och andra styckena, tredje stycket f�rsta meningen och femte
stycket ska ocks� till�mpas p� uthyrning av tillst�nd eller del av tillst�nd att
anv�nda radios�ndare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� medgivande vid uthyrning som
avser en kortare period eller annars �r av begr�nsad omfattning.

7 kap.


6 �6 Ett tillst�nd f�r �terkallas och tillst�ndsvillkor �ndras omedelbart, om

1. ett s�dant tillst�nd som avses i 3 kap. 6 � andra stycket har upph�rt att

g�lla, om inte s�rskilda sk�l talar mot en �terkallelse,

2. den som har s�kt tillst�ndet har l�mnat oriktiga uppgifter eller inte

l�mnat uppgifter av betydelse f�r tillst�ndet,

3. f�r�ndringar inom radiotekniken eller �ndringar i radioanv�ndningen

p� grund av internationella �verenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unio-
nens funktionss�tt har medf�rt att ett nytt tillst�nd med samma villkor inte
skulle kunna meddelas,

4. radioanv�ndningen har orsakat skada f�r Sveriges s�kerhet eller det kan

antas att radioanv�ndningen kommer att orsaka s�dan skada,

5. tillst�ndshavaren trots p�minnelse inte betalar avgift enligt 8 kap. 17

eller 18 �, eller

6. tillst�ndshavaren beg�r att tillst�ndet ska �terkallas.
Tillst�ndsvillkor f�r ocks� �ndras omedelbart i fall som avses i 3 kap. 23 �.
F�rsta stycket 4 g�ller inte f�r tillst�nd som avses i 3 kap. 6 � andra stycket.
Ett tillst�nd f�r �terkallas enligt f�rsta stycket 14 endast om �ndam�let

med �terkallelsen inte lika v�l kan tillgodoses genom att tillst�ndsvillkoren
�ndras.

8 kap.


19 �7 En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som
meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.
N�r ett beslut �verklagas �r myndigheten motpart i domstolen.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Kammarr�ttens avg�rande i ett m�l enligt denna lag f�r inte �verklagas.

19 a �8 Beslut enligt denna lag f�r �verklagas av den som �r part i �rendet,
om beslutet har g�tt parten emot, och �ven av annan vars r�ttigheter p�verkas
negativt av beslutet.

S�kerhetspolisen och F�rsvarsmakten f�r �verklaga beslut som g�ller
1. beviljande av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller medgivande att

�verl�ta eller hyra ut ett s�dant tillst�nd,

2. att f�rena tillst�nd att anv�nda radios�ndare med villkor, eller
3. �terkallelse av tillst�nd att anv�nda radios�ndare eller �ndring av villkor

i ett s�dant tillst�nd.

5 Senaste lydelse 2010:497.

6 Senaste lydelse 2010:497.

7 Senaste lydelse 2007:881.

8 Senaste lydelse 2009:546.

2019:1206

background image

4

SFS

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell

(Infrastrukturdepartementet)

2019:1206

;