SFS 2019:1207 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-1207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)2

dels att nuvarande 17 kap. 4 b och 4 c §§ ska betecknas 17 kap. 4 c och

4 d §§,

dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 3 § och 18 kap. 4 § ska lyda ⬝Sekre-

tessbrytande bestämmelser⬝,

dels att rubrikerna närmast före 17 kap. 4 b och 4 c §§ ska sättas närmast

före 17 kap. 4 c och 4 d §§,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 15 kap. 3 a §, 17 kap. 4 b §,

18 kap. 4 a § och 19 kap. 3 b §, att det närmast före 17 kap. 4 a § ska införas
en ny rubrik som ska lyda ⬝Tillståndsprövning efter allmän inbjudan till an-
sökan⬝ och att det närmast före 17 kap. 4 b § och 19 kap. 3 b § ska införas
nya rubriker av följande lydelse.

15 kap.
3 a §
Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att Säkerhetspolisen
eller Försvarsmakten lämnar uppgift som avses där till Post- och telestyrelsen,
om uppgiften avser

1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan

om medgivande att överlåta eller hyra ut tillstånd att använda radiosändare
enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, kan antas
komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet,

2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av

betydelse för Sveriges säkerhet och vilka villkor som tillståndet i så fall bör
förenas med, eller

3. frågan om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra tillståndsvillkor

enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 lagen om elektronisk kommunikation.

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har före-

träde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

1 Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74.

2 Senaste lydelse av

17 kap. 4 b § 2011:779

17 kap. 4 c § 2018:1114

rubriken närmast före 17 kap. 4 b § 2011:553

rubriken närmast före 17 kap. 4 c § 2018:1114.

SFS

2019:1207

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1207

17 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
4 b § Sekretessen enligt 4 a § hindrar inte att uppgift lämnas till Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten om vem som är sökande i ett ärende som avses
där.

18 kap.
4 a §
Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Säkerhetspolisen lämnar uppgift
som avses där till Post- och telestyrelsen, om uppgiften avser

1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan

om medgivande att överlåta eller hyra ut tillstånd att använda radiosändare
enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, kan antas
komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet,

2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av

betydelse för Sveriges säkerhet och vilka villkor som tillståndet i så fall bör
förenas med, eller

3. frågan om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra tillståndsvillkor

enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 lagen om elektronisk kommunikation.

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har före-

träde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

19 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
3 b § Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift lämnas till Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten om vem som är sökande i ett ärende om tillstånd
att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)