SFS 2019:1208 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2019-1208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 a § och 5 kap. 18 och 23 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 b kap., och en ny paragraf,

14 kap. 4 c §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i

Sverige (2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
� uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss

praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete (5 b kap.),

� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),
� tillstånd för säsongsarbete (6 c kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� utvisning på grund av brott (8 a kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),

1 Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete,

deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

3 Senaste lydelse 2018:319.

SFS

2019:1208

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

2 kap.


8 a §4 Kravet på visering enligt 3 § gäller inte för en utlänning som

1. är EES-medborgare,
2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i

Sverige eller av en behörig myndighet i en annan EES-stat,

3. har uppehållstillstånd,
4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
5. återtas enligt 6 a kap. 14 § eller 6 b kap. 19 §.
Kravet på visering enligt 3 § för inresa gäller inte heller för en utlänning

som återtas enligt 4 kap. 5 d §, 5 a kap. 7 § eller 5 b kap. 25 §.

5 kap.


18 §5 En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt
om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med
stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

här med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket

5,

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap. 3 § och

antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en
termin vid forskarutbildning eller har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1,
2, 4, 7 eller 8 §,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.

4 Senaste lydelse 2018:67.

5 Senaste lydelse 2019:486.

2019:1208

background image

3

SFS

Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering

för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på
visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom
ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare
förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlän-
ningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det
annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första
stycket under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021.

23 §6 Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för
studier eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehålls-

tillstånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med en
främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till

en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och
till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familje-

medlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete,
studier eller näringsverksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en

utlänning som är medborgare i Förenade kungariket och för familje-
medlemmar till en sådan utlänning.

I 5 b kap. 28 § finns en bestämmelse om att regeringen får meddela före-

skrifter om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en utlänning som
har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 §.

5 b kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre

utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete


Uppehållstillstånd för forskning


1 § En utlänning som ska utföra forskning i Sverige enligt ett mottag-
ningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska, om inte något annat följer
av 9�12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för forskning.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer

av tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som forskningen
enligt mottagningsavtalet ska pågå.

Om utlänningen omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt

program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet och förutsätt-
ningarna för att bevilja tillstånd för hela forskningsperioden är uppfyllda,
ska uppehållstillståndet gälla i minst två år eller den kortare tid som forsk-
ningen enligt mottagningsavtalet ska pågå.

6 Senaste lydelse 2019:462. �ndringen innebär bl.a. att andra och femte styckena tas bort.

2019:1208

background image

4

SFS

2 § En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd för forskning av
en annan EU-stat och som ska utföra forskning i Sverige i mer än 180 dagar
enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska, om inte
något annat följer av 9�12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för forskning
vid rörlighet för längre vistelse.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska gälla i minst ett år eller den

kortare tid som forskningen enligt mottagningsavtalet ska pågå. Ett sådant
tillstånd får dock inte gälla för längre tid än det uppehållstillstånd för
forskning som har beviljats av en annan EU-stat.

Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning


3 § En utlänning som har antagits till en utbildning på heltid vid en
läroanstalt för högre utbildning i Sverige ska, om utlänningen har betalat de
avgifter som tas ut för studierna vid läroanstalten och inte något annat följer
av 9�12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer

av tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som studierna ska
pågå.

Om utlänningen omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt

program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet eller av ett avtal
mellan två eller flera läroanstalter och förutsättningarna för att bevilja
tillstånd för hela studieperioden är uppfyllda, ska uppehållstillståndet gälla i
minst två år eller den kortare tid som studierna ska pågå.

Uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning


4 § En utlänning som inom två år före ansökningstillfället har fått en
examen från högre utbildning eller följer ett utbildningsprogram som leder
till en sådan examen och som ska praktisera i Sverige enligt ett avtal om
praktik ska, om praktiken har anknytning till utlänningens utbildning och
inte något annat följer av 9�12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för praktik
med anknytning till högre utbildning.

Ett avtal om praktik ska innehålla uppgifter om
1. praktikens innehåll,
2. praktikens längd,
3. tjänstgörings- och handledningsförhållandena,
4. tiderna för praktiken, och
5. rättsförhållandet mellan praktikanten och värdenheten i Sverige.
Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska gälla i arton månader eller

den kortare tid som praktiken ska pågå.

Uppehållstillstånd för volontärarbete inom ramen för Europeisk

volontärtjänst


5 § En utlänning som har ingått ett avtal med en organisation i Sverige om
deltagande i ett volontärprogram här inom ramen för Europeisk volontär-
tjänst ska, om inte något annat följer av 9�12 §§, beviljas ett uppehållstill-
stånd för volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst.

Ett avtal om deltagande i ett volontärprogram ska innehålla uppgifter om
1. volontärprogrammets innehåll,
2. programmets längd,
3. tjänstgörings- och handledningsförhållandena för volontärarbetet,
4. tiderna för volontärarbetet,

2019:1208

background image

5

SFS

5. de medel som finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för

utlänningens uppehälle och logi, och

6. i förekommande fall, den utbildning som utlänningen kommer att få för

att kunna utföra volontärarbetet.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska gälla i ett år eller den

kortare tid som volontärarbetet ska pågå.

Uppehållstillstånd för au pair-arbete


6 § En utlänning som har fyllt 18 men inte 30 år och som har ingått ett
avtal om au pair-arbete med en värdfamilj i Sverige ska beviljas ett
uppehållstillstånd för au pair-arbete, om inte något annat följer av 9�12 §§
och

1. au pair-arbetet inte omfattar mer än 25 timmars barnpassning och

lättare hushållsarbete per vecka,

2. tiden för au pair-arbete och studier tillsammans inte överstiger

40 timmar per vecka,

3. utlänningen får gratis kost och logi och viss ersättning för utfört arbete

varje månad, och

4. värdfamiljen har tecknat en olycksfallsförsäkring för utlänningen.
Ett avtal om au pair-arbete ska innehålla uppgifter i fråga om vad som

anges i första stycket 1�4.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska gälla i ett år eller den

kortare tid som au pair-arbetet ska pågå.

Uppehållstillstånd efter slutförd forskning och efter slutförda studier


7 § En utlänning som vid ansökningstillfället har ett uppehållstillstånd
enligt 1 § ska beviljas ett uppehållstillstånd för en tid av ett år efter slutförd
forskning, om inte något annat följer av 9�11 §§ och utlänningen

1. avser att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva

näringsverksamhet här, och

2. kan visa ett intyg från forskningshuvudmannen om att forskningen har

slutförts.

Första stycket gäller även för en utlänning som vid ansökningstillfället

har ett uppehållstillstånd för forskning utfärdat av en annan EU-stat och som
under giltighetstiden för det tillståndet har vistats i Sverige för att utföra en
del av sin forskning här enligt 2 eller 13 §.

8 § En utlänning som vid ansökningstillfället har ett uppehållstillstånd
enligt 3 § ska beviljas ett uppehållstillstånd för en tid av ett år efter slutförda
studier, om inte något annat följer av 9�11 §§ och utlänningen

1. har slutfört en högskoleutbildning och utbildningen avser studier som

motsvarar minst två terminer,

2. avser att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva

näringsverksamhet här, och

3. har ett examensbevis eller utbildningsbevis som avser den slutförda

utbildningen.

Första stycket gäller även för en utlänning som vid ansökningstillfället

har ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning utfärdat av en
annan EU-stat och som under giltighetstiden för det tillståndet har vistats i
Sverige för att bedriva en del av sina studier här enligt 14 §, om studierna
som bedrivits här motsvarar minst två terminer på en högskoleutbildning.

2019:1208

background image

6

SFS

Allmänna förutsättningar för uppehållstillstånd


9 § För att beviljas ett uppehållstillstånd enligt 1�8 §§ ska utlänningen

1. visa att han eller hon kommer att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle

under tillståndstiden och för att täcka kostnaderna för sin återresa,

2. vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, visa att han eller

hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i
Sverige,

3. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän

folkhälsa, och

4. visa vårdnadshavares medgivande, om utlänningen är under 18 år.


10 § Ett uppehållstillstånd enligt 1�8 §§ ska inte beviljas en utlänning som

1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem

till en sådan medborgare,

2. har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt

skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § eller motsvarande äldre bestämmelser,
eller har ansökt om ett sådant tillstånd och ansökan ännu inte har avgjorts
slutligt,

3. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap.,

4. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
5. har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft och som

inte kan verkställas,

6. har beviljats ett EU-blåkort, eller
7. har beviljats ett ICT-tillstånd för praktiktjänstgöring.

11 § Ett uppehållstillstånd enligt 1�8 §§ ska inte heller beviljas en
utlänning som visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats
på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.

12 § Ett uppehållstillstånd enligt 1�6 §§ får vägras om värdenheten

1. har blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning anställd utan

nödvändiga tillstånd,

2. har blivit påförd en sanktion för att ha lämnat oriktiga uppgifter till

ledning för en myndighets beslut om skatt eller avgift och uppgifterna rör
redovisning av arbete, eller

3. inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet,

skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor.

Ett uppehållstillstånd enligt 1�6 §§ får också vägras om
1. anställningsvillkoren är sämre än de villkor som följer av svenska

kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,

2. det finns grundad anledning att anta att utlänningen avser att vistas i

Sverige av andra skäl än dem som ansökan avser,

3. värdenheten huvudsakligen har inrättats eller drivs för att underlätta

inresan för utlänningen, eller

4. värdenheten håller på att avvecklas eller har avvecklats genom en

konkurs eller om värdenheten inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Förutsättningar för rörlighet för kortare vistelse


13 § En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd för forskning av
en annan EU-stat får under giltighetstiden för tillståndet i högst 180 dagar
under en 360-dagarsperiod resa in och vistas i Sverige för att utföra en del
av sin forskning hos en godkänd forskningshuvudman här.

2019:1208

background image

7

SFS

Rätten till inresa och vistelse i högst 180 dagar under en 360-dagarsperiod

gäller även medföljande familjemedlemmar som har beviljats uppehålls-
tillstånd av en annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som
har ett uppehållstillstånd för forskning utfärdat av den staten.

Första och andra styckena gäller inte en utlänning som utgör ett hot mot

allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

14 § En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd för studier inom
högre utbildning av en annan EU-stat får under giltighetstiden för tillståndet
i högst 360 dagar resa in och vistas i Sverige för att bedriva studier vid en
läroanstalt för högre utbildning här, om

1. den utbildning som utlänningen har antagits till i Sverige bedrivs inom

ramen för ett unionsprogram eller ett multilateralt program som främjar
tredjelandsmedborgares rörlighet eller ett avtal mellan två eller flera läro-
anstalter för högre utbildning, och

2. utlänningen har underrättat Migrationsverket om sin avsikt att bedriva

studier här och Migrationsverket inte enligt andra stycket har invänt mot den
planerade vistelsen i Sverige.

Migrationsverket får inom 30 dagar från det att en underrättelse eller, om

utlänningen har förelagts att komplettera underrättelsen, kompletterande
underlag har kommit in invända mot utlänningens planerade vistelse i
Sverige, om

1. förutsättningarna i första stycket 1 och 9�11 §§ inte är uppfyllda,
2. det finns grund för avslag enligt 12 §,
3. utlänningen inte har betalat de avgifter som tas ut för studierna vid

läroanstalten för högre utbildning i Sverige, eller

4. utlänningen redan har vistats i Sverige under en period av 360 dagar.
Första stycket gäller inte en utlänning som utgör ett hot mot allmän

ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

När ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord


15 § En utlänning som vill ha ett uppehållstillstånd enligt 1 eller 3�6 §§
ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i Sverige. En
ansökan får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller inte om utlänningen
1. ansöker om förlängning av ett uppehållstillstånd enligt 1 eller 3 §, eller
2. har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 4 § eller ett uppehållstillstånd

enligt 3 § och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng
eller fullföljt en termin vid forskarutbildning och på annan grund ansöker
om ett uppehållstillstånd enligt 1, 3 eller 4 §.

16 § En ansökan om uppehållstillstånd enligt 2, 7 eller 8 § eller om
förlängning av ett uppehållstillstånd enligt 2 § får ges in efter inresan i
Sverige.

Förlängning av tillståndstiden


17 § Tillståndstiden för ett uppehållstillstånd enligt 1�3 §§ får efter ansö-
kan förlängas.

Tillståndstiden får inte förlängas om
1. förutsättningarna i 1�3 och 9�11 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte

är uppfyllda,

2. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,

2019:1208

background image

8

SFS

3. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,

eller

4. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet

beviljades för.

18 § En förlängning av tillståndstiden för ett uppehållstillstånd enligt 1�
3 §§ får vägras om det finns grund för avslag enligt 12 § första stycket eller
andra stycket 1, 3 eller 4.

En förlängning av tillståndstiden för ett uppehållstillstånd enligt 3 § får

också vägras om utlänningen inte har gjort godtagbara framsteg i sina
studier.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till forskare


19 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1�3 till den
som har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §, ska beviljas uppehålls-
tillstånd, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Familje-
medlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytnings-
personens tillstånd.

För barn som åberopar anknytning till den som har ett uppehållstillstånd

enligt 1, 2 eller 7 § eller till hans eller hennes make eller sambo gäller 5 kap.
17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§.


20 § En familjemedlem som avses i 19 § ska ha ansökt om och beviljats
ett uppehållstillstånd före inresan i Sverige. En ansökan får inte bifallas efter
inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som

beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller
har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §, eller

2. sökanden har beviljats ett uppehållstillstånd av en annan EU-stat på

grund av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller har ett
uppehållstillstånd enligt 2 §.

�&terkallelse av uppehållstillstånd


21 § Ett uppehållstillstånd enligt 1�6 §§ ska återkallas om

1. förutsättningarna i 1�6 och 9�11 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte

är uppfyllda,

2. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
3. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,

eller

4. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet

beviljades för.

22 § Ett uppehållstillstånd enligt 1�6 §§ får återkallas om det finns grund
för avslag enligt 12 § första stycket eller andra stycket 1, 3 eller 4.

Ett uppehållstillstånd enligt 3 § får också återkallas om utlänningen inte

har gjort godtagbara framsteg i sina studier.

23 § Ett uppehållstillstånd enligt 7 eller 8 § ska återkallas om utlänningen
utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

2019:1208

background image

9

SFS

Ett uppehållstillstånd enligt 7 eller 8 § får återkallas om förutsättningarna

i 7�10 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda, i andra fall än
som avses i första stycket.

24 § Ett uppehållstillstånd som har beviljats en familjemedlem enligt 19 §
får återkallas om

1. anknytningen till den som har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §

bryts eller ett sådant tillstånd återkallas, eller

2. familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet

eller allmän folkhälsa.

�&tertagande av en utlänning som har ett uppehållstillstånd för

forskning eller studier inom högre utbildning och av en forskares

familjemedlemmar


25 § Om en annan EU-stat har avslagit en ansökan om uppehållstillstånd
för forskning vid rörlighet för längre vistelse från den som har eller vid tiden
för ansökan i den andra EU-staten hade ett uppehållstillstånd för forskning
enligt 1 § utfärdat av Sverige, och den andra EU-staten har ålagt utlänningen
och medföljande familjemedlemmar att lämna den medlemsstaten, ska de
återtas till Sverige.

Detsamma ska gälla om en annan EU-stat har motsatt sig att utlänningen

vistas i den staten med stöd av ett uppehållstillstånd enligt 1 eller 3 § utfärdat
av Sverige eller om det svenska uppehållstillståndet har löpt ut eller
återkallats.

Beslutande myndighet


26 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Bemyndiganden


27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om försörjningsförmågan enligt 9 § första stycket 1.

28 § Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för
familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd
enligt 3 eller 8 §.

14 kap.


4 c § Migrationsverkets beslut att invända mot en utlännings planerade
vistelse i Sverige enligt 5 b kap. 14 § får överklagas till en migrations-
domstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna ska uppehållstillstånd som

har beviljats före ikraftträdandet för studier eller forskning enligt 4 kap. 5 §
respektive 7 a § utlänningsförordningen (2006:97) anses motsvara
uppehållstillstånd som har beviljats enligt 5 b kap. 3 § respektive 1 §. I fråga
om återkallelse av uppehållstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet
gäller dock de äldre bestämmelserna om återkallelse.

2019:1208

background image

10

SFS

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner

(Justitiedepartementet)

2019:1208