SFS 2019:1209 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

SFS2019-1209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TLULAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DIXOKN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:RCVGUL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1991:572) om s�rskild </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utl�nningskontroll </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 5 � lagen (1991:572) om s�rskild <br/>utl�nningskontroll ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b>3 I �renden enligt denna lag g�ller f�ljande f�reskrifter i utl�nnings-<br/>lagen (2005:716) i till�mpliga delar: </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1 kap. 3 b � om EES-medborgare, <br/>1 kap. 13 � om skyndsam handl�ggning, <br/>3 a kap. 2 � om familjemedlemmar till EES-medborgare, <br/>4 kap. 14 �� om flyktingar och andra skyddsbeh�vande, <br/>5 kap. 11 c, 2 ad, 310, 1216 och 1719 �� om uppeh�llstillst�nd, <br/>5 a kap. 14 och 6 �� om st�llning som varaktigt bosatt, <br/>5 b kap. 120 �� om uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utbildning, viss praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">6 kap. 3 � om arbetstillst�nd, <br/>6 a kap. 111 �� om EU-bl�kort, <br/>6 b kap. 115 �� om tillst�nd f�r f�retagsintern f�rflyttning, ICT, <br/>6 c kap. 111 och 14 �� om tillst�nd f�r s�songsarbete, <br/>8 kap. 12 och 13 �� om utvisning av EES-medborgare och s�dana med-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">borgares familjemedlemmar, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8 kap. 14 � om utvisning av utl�nningar med permanent uppeh�llsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio n�rmast f�reg�ende <br/>�ren och EES-medborgare som �r barn, </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8 a kap. 2 � f�rsta stycket om s�dana h�nsyn som ska tas till anknytningen </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">till det svenska samh�llet, om fr�ga uppkommit om utvisning av en <br/>utl�nning som har st�llning som varaktigt bosatt i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 4 och 5 �� om omh�ndertagande av pass och andra iden-</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">titetshandlingar, </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">9 kap. 8 � om fotografi och fingeravtryck, <br/>9 kap. 12 � om omh�ndertagande f�r att verkst�lla ett avvisnings- eller </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utvisningsbeslut, </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">9 kap. 13 � om andra �tg�rder f�r att m�jligg�ra verkst�llighet, <br/>10 kap. 1, 2, 411 och 17 �� om f�rvar och uppsikt, <br/>12 kap. 15, 13 a och 2123 �� om verkst�llighet av beslut om utvisning, <br/>13 kap. 17 �� om muntlig handl�ggning hos f�rvaltningsmyndighet, </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren f�r </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">tredjelandsmedborgares inresa och vistelse f�r forskning, studier, praktik, volont�rarbete, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och f�r au pairarbete, i den ursprungliga </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2018:320. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1209</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">13 kap. 10 � om motivering av beslut, <br/>13 kap. 11 � om tolkers�ttning, <br/>13 kap. 12 � om r�ttelse av beslut p� grund av oriktig uppgift, <br/>13 kap. 15 och 16 �� om DNA-analys, <br/>16 kap. 1 � andra stycket om Migrations�verdomstolen, <br/>17 kap. 1 och 2 �� om skyldighet att l�mna uppgifter, <br/>18 kap. 1 � andra och tredje styckena om offentligt bitr�de f�r barn, och <br/>19 kap. 14 �� om kostnadsansvar. <br/>Skyldigheten enligt 17 kap. 1 � utl�nningslagen att l�mna uppgifter g�ller </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vid till�mpningen av denna lag �ven i f�rh�llande till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Ida Wettervik <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1991:572) om s�rskild

utl�nningskontroll

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 5 � lagen (1991:572) om s�rskild
utl�nningskontroll ska ha f�ljande lydelse.

5 �3 I �renden enligt denna lag g�ller f�ljande f�reskrifter i utl�nnings-
lagen (2005:716) i till�mpliga delar:

1 kap. 3 b � om EES-medborgare,
1 kap. 13 � om skyndsam handl�ggning,
3 a kap. 2 � om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 14 �� om flyktingar och andra skyddsbeh�vande,
5 kap. 11 c, 2 ad, 310, 1216 och 1719 �� om uppeh�llstillst�nd,
5 a kap. 14 och 6 �� om st�llning som varaktigt bosatt,
5 b kap. 120 �� om uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre

utbildning, viss praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete,

6 kap. 3 � om arbetstillst�nd,
6 a kap. 111 �� om EU-bl�kort,
6 b kap. 115 �� om tillst�nd f�r f�retagsintern f�rflyttning, ICT,
6 c kap. 111 och 14 �� om tillst�nd f�r s�songsarbete,
8 kap. 12 och 13 �� om utvisning av EES-medborgare och s�dana med-

borgares familjemedlemmar,

8 kap. 14 � om utvisning av utl�nningar med permanent uppeh�llsr�tt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio n�rmast f�reg�ende
�ren och EES-medborgare som �r barn,

8 a kap. 2 � f�rsta stycket om s�dana h�nsyn som ska tas till anknytningen

till det svenska samh�llet, om fr�ga uppkommit om utvisning av en
utl�nning som har st�llning som varaktigt bosatt i Sverige,

9 kap. 4 och 5 �� om omh�ndertagande av pass och andra iden-

titetshandlingar,

9 kap. 8 � om fotografi och fingeravtryck,
9 kap. 12 � om omh�ndertagande f�r att verkst�lla ett avvisnings- eller

utvisningsbeslut,

9 kap. 13 � om andra �tg�rder f�r att m�jligg�ra verkst�llighet,
10 kap. 1, 2, 411 och 17 �� om f�rvar och uppsikt,
12 kap. 15, 13 a och 2123 �� om verkst�llighet av beslut om utvisning,
13 kap. 17 �� om muntlig handl�ggning hos f�rvaltningsmyndighet,

1 Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren f�r

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse f�r forskning, studier, praktik, volont�rarbete,

deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och f�r au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

3 Senaste lydelse 2018:320.

SFS

2019:1209

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1209

13 kap. 10 � om motivering av beslut,
13 kap. 11 � om tolkers�ttning,
13 kap. 12 � om r�ttelse av beslut p� grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 �� om DNA-analys,
16 kap. 1 � andra stycket om Migrations�verdomstolen,
17 kap. 1 och 2 �� om skyldighet att l�mna uppgifter,
18 kap. 1 � andra och tredje styckena om offentligt bitr�de f�r barn, och
19 kap. 14 �� om kostnadsansvar.
Skyldigheten enligt 17 kap. 1 � utl�nningslagen att l�mna uppgifter g�ller

vid till�mpningen av denna lag �ven i f�rh�llande till regeringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

;