SFS 2019:1211 Lag om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2019-1211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen

(2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 18 § utlänningslagen
(2005:716) i stället för lydelsen enligt lagen (2019:487) om ändring i lagen
(2017:356) om ändring i utlänningslagen ska ha följande lydelse.

5 kap.
18 §
En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt
om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med
stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

här med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket

5,

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap. 3 § och

antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en
termin vid forskarutbildning eller har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1,
2, 4, 7 eller 8 §,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller

1 Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete,

deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

SFS

2019:1211

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1211

11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering

för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på
visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom
ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare
förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlän-
ningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det
annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

I 7 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial

nivå föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden
20 juli 2021�19 januari 2025.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)