SFS 2019:1212 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-1212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)2

dels att 4 kap. 5, 5 a, 7 a och 7 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 5, 5 a och 7 a §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 b § och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 b § ska lyda ⬝Försörjningskrav vid

uppehållstillstånd på grund av anknytning⬝,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 b § ska sättas närmast före 4 kap.

4 c §,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 I denna förordning finns bestämmelser om

� förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser

(1 kap.),

� resehandlingar (2 kap.),
� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� uppehållstillstånd (4 kap.),
� uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss

praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete (4 a kap.),

� arbetstillstånd (5 kap.),
� EU-blåkort (5 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (5 b kap.),
� tillstånd för säsongsarbete (5 c kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.),
� underrättelseskyldighet (7 kap.), och
� avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, del-

tagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

2 Senaste lydelse av

4 kap. 5 § 2006:1578

rubriken närmast före 4 kap.

4 kap. 5 a § 2014:779

5 a § 2014:779

4 kap. 7 a § 2008:294

rubriken närmast före 4 kap.

4 kap. 7 b § 2014:185

7 a § 2008:294.

rubriken närmast före 4 kap.

4 b § 2010:176

3 Senaste lydelse 2018:321.

SFS

2019:1212

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

4 kap.


4 b §4 Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning
som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap.
5 § andra stycket utlänningslagen (2005:716). För att beviljas uppehålls-
tillstånd ska familjemedlemmen ha sin försörjning ordnad under vistelsen.

Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som

anknytningspersonens tillstånd.

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och

barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.

4 a kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre

utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete


Handläggningstid


1 § Ett ärende om uppehållstillstånd ska avgöras senast

1. 60 dagar från det att ansökan lämnades in, om ansökan avser uppe-

hållstillstånd enligt 5 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716), eller

2. 90 dagar från det att ansökan lämnades in, om ansökan avser uppehålls-

tillstånd enligt 5 b kap. 3�8 eller 19 § utlänningslagen.

Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska

underrättas om förlängningen.

Bevis om uppehållstillstånd


2 § På ett uppehållstillståndskort som utfärdas för en utlänning som har
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1�6 §§ utlänningslagen
(2005:716) ska det, beroende på vilket uppehållstillstånd som utfärdas,
anges ⬝forskare⬝, ⬝forskare-rörlighet⬝, ⬝studerande⬝, ⬝praktikant⬝, ⬝volon-
tär⬝ eller ⬝au pair⬝.

För forskare och studerande som omfattas av ett unionsprogram eller ett

multilateralt program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet, eller av
ett avtal mellan två eller flera läroanstalter för högre utbildning, ska också
det särskilda programmet eller avtalet anges.

Underrättelse vid studerandes rörlighet för kortare vistelse


3 § En underrättelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) från
en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier inom högre
utbildning av en annan EU-stat ska innehålla uppgift om datum för den
planerade vistelsen i Sverige och vistelsens längd samt de övriga uppgifter
och handlingar som Migrationsverket behöver vid prövningen av om
Migrationsverket ska invända mot utlänningens vistelse i Sverige.

Underrättelser från Migrationsverket


4 § Om Migrationsverket beslutar att invända mot en utlännings planerade
vistelse i Sverige enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) ska
Migrationsverket underrätta den EU-stat som beviljat utlänningen ett
uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning om beslutet.

5 § Om en utlänning vistas i en annan EU-stat med stöd av ett
uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) och

4 Senaste lydelse 2014:779.

2019:1212

background image

3

SFS

det uppehållstillståndet återkallas, ska Migrationsverket underrätta den
andra EU-staten om beslutet.

Om en utlänning som har ett uppehållstillstånd för forskning utfärdat av

en annan EU-stat beviljas eller vägras ett uppehållstillstånd för forskning vid
rörlighet för längre vistelse, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-
staten om beslutet.

Om en utlänning har eller har haft ett uppehållstillstånd för forskning eller

studier inom högre utbildning utfärdat av en annan EU-stat och
Migrationsverket meddelar ett beslut som innebär att utlänningen och, när
det gäller forskare, hans eller hennes familjemedlemmar ska återtas av den
EU-staten, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om
beslutet.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande inom högre

utbildning


6 § Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning som
har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen
(2005:716). För att beviljas uppehållstillstånd ska familjemedlemmen

1. ha sin försörjning ordnad under vistelsen, och
2. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän

folkhälsa.

Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som

anknytningspersonens tillstånd.

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och

barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.

7 § En ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som
har beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett
uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen (2005:716) får
bifallas även om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan görs eller
när den prövas.

Bemyndigande


8 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om försörjningsförmågan
enligt 5 b kap. 9 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716).

5 kap.


2 §5 Utöver 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande
fall:

1. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår för en utlänning som är bosatt i

en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om
utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett

5 Senaste lydelse 2018:72.

2019:1212

background image

4

SFS

företag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige
i samband med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk

instruktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som
a) uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har beviljats uppehålls-

tillstånd enligt 5 b kap. 1�4 eller 6�8 § utlänningslagen (2005:716), eller

b) en utlänning har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13

eller 14 § utlänningslagen.

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt

engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges
Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller tele-
visionsutsändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan
turnépersonal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som
finns angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av
Migrationsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som
besöker Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige. Undantaget gäller dock inte en utlänning som
avses i 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen.

11. För den tid som prövningen pågår, dock längst till dess tillstånds-

frågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess
utvisningsbeslutet har fått laga kraft, av en ansökan om uppehållstillstånd

a) enligt 5 b kap. 1, 3 eller 4 § utlänningslagen, om utlänningen hade

uppehållstillstånd när ansökan gavs in och ansökan får ges in efter inresan i
Sverige enligt 5 b kap. 15 § andra stycket utlänningslagen,

b) enligt 5 b kap. 2 § utlänningslagen, om giltighetstiden för det uppe-

hållstillstånd för forskning som har utfärdats av den andra EU-staten inte har
löpt ut och utlänningen har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap.
13 § utlänningslagen,

c) enligt 5 b kap. 7 eller 8 § utlänningslagen, om antingen utlänningens

uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen inte hade löpt
ut när ansökan gavs in eller utlänningens uppehållstillstånd för forskning
eller studier inom högre utbildning som har utfärdats av den andra EU-staten
inte hade löpt ut när ansökan gavs in och utlänningen vid det tillfället hade
rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 § utlännings-
lagen, eller

d) som får ges in efter inresan i landet enligt 5 kap. 18 § andra stycket 9

utlänningslagen.

12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod

för en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och
ska genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos
ett företag i Sverige som ingår i koncernen.

13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod

för en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå
utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva
liknande aktiviteter i Sverige.

2019:1212

background image

5

SFS

14. För den tid som insatsen pågår för en utlänning som deltar i en

hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Undantagen från kravet på arbetstillstånd är också en utlänning som, på

grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett
företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i
yrkesmässig trafik.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna ska uppehållstillstånd

som har beviljats före ikraftträdandet för studier, efter slutförda studier eller
för forskning enligt 4 kap. 5, 5 a respektive 7 a § anses motsvara uppehålls-
tillstånd som har beviljats enligt 5 b kap. 3, 8 respektive 1 § utlänningslagen
(2005:716).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner

(Justitiedepartementet)

2019:1212