SFS 2019:1213 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-1213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 11 b § högskoleförordningen (1993:100)2
ska ha följande lydelse.

1 kap.
11 b §
3 En högskola får genom en överenskommelse med Kammar-
kollegiet teckna en försäkring för personskada som drabbar högskolans
studenter i samband med en högskoleutbildning utanför Sverige. Försäk-
ringen får dock bara avse studier som bedrivs vid en utländsk högskola enligt
avtal mellan de berörda lärosätena. Försäkringen ska avse sådan sorts skada
som avses i 11 a §.

En högskola får genom en överenskommelse med Kammarkollegiet även

teckna en försäkring för sjuk- och tandvård samt olycksfall under fritid i
Sverige för studenter som enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmäl-
ningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala en
studieavgift. Försäkringen ska bidra till att uppfylla det krav på heltäckande
sjukförsäkring som enligt 5 b kap. 9 § första stycket 2 utlänningslagen
(2005:716) utgör en förutsättning för uppehållstillstånd för studier inom
högre utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, del-

tagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2010:1064.

SFS

2019:1213

Publicerad
den

10 december 2019