SFS 2019:1214 Förordning om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

SFS2019-1214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande

för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2008:353) om godkän-
nande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare2

dels att 3�5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, del-

tagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

2 Senaste lydelse av 3 § 2012:726.

SFS

2019:1214

Publicerad
den

10 december 2019