SFS 2019:1216 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-1216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 35 §§ lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

34 §2 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse
förvaltas i enlighet med 10 a § första stycket andra meningen och andra
stycket, 10 b�10 l och 10 n §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a�15 d
och 16 a�16 l §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd
av någon av dessa bestämmelser.

Finansinspektionen ska också utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse

som avses i 9 a § andra eller tredje stycket följer artikel 5 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017
om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett sär-
skilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering
samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU
och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta in-

formation med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter, Europeiska
kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

35 §3 Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en
pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att

vidta rättelse, om inspektionen bedömer att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första

eller andra stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning,

3. stiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden eller hänvis-

ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av ett kredit-
värderingsinstitut, eller

4. styrdokumenten eller den egna riskbedömningen inte är tillfredsställ-

ande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvalt-
ning.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som av-

satts till stiftelsen för personer som den tryggar utfästelser om pension till

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2019:825.

3 Senaste lydelse 2019:825.

SFS

2019:1216

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1216

på ett sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får
inspektionen besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller
delar av driften av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt

eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det be-
döms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje stycket.
Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska förvaltas efter ett
sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla till-

gångar och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen
i övrigt ska 17 kap. 5 och 7 §§, 8 § 1, 13 § första stycket första meningen
och andra stycket och 29 § samt 18 kap. 9, 15 och 27 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) samt föreskrifter som meddelats med stöd av 17 kap. 30 §
samma lag tillämpas på motsvarande sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)