SFS 2019:1216 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-1216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VBDYCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:LZFQSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IXDJDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pensionsutf�stelse m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 34 och 35 �� lagen (1967:531) om <br/>tryggande av pensionsutf�stelse m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>34 �</b>2 Finansinspektionen ska ut�va tillsyn �ver att en pensionsstiftelse <br/>f�rvaltas i enlighet med 10 a � f�rsta stycket andra meningen och andra <br/>stycket, 10 b10 l och 10 n ��, 11 � fj�rde och femte styckena, 15 a15 d <br/>och 16 a16 l �� samt i enlighet med f�reskrifter som meddelats med st�d <br/>av n�gon av dessa best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska ocks� ut�va tillsyn �ver att en pensionsstiftelse </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som avses i 9 a � andra eller tredje stycket f�ljer artikel 5 i Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 <br/>om ett allm�nt ramverk f�r v�rdepapperisering och om inr�ttande av ett s�r-<br/>skilt ramverk f�r enkel, transparent och standardiserad v�rdepapperisering <br/>samt om �ndring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU <br/>och f�rordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta in-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">formation med motsvarande utl�ndska tillsynsmyndigheter, Europeiska <br/>kommissionen och Europeiska f�rs�krings- och tj�nstepensionsmyndigheten <br/>i den utstr�ckning som f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>35 �</b>3 Finansinspektionen f�r meddela de anm�rkningar i fr�ga om en <br/>pensionsstiftelses f�rvaltning som inspektionen anser beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska f�rel�gga pensionsstiftelsen eller styrelsen att </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vidta r�ttelse, om inspektionen bed�mer att </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. avvikelse skett fr�n n�gon av de best�mmelser som anges i 34 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. placeringsriktlinjerna inte l�ngre �r tillfredsst�llande med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens f�rvaltning, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. stiftelsen anv�nder ol�mpliga kreditv�rderingsf�rfaranden eller h�nvis-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utf�rdats av ett kredit-<br/>v�rderingsinstitut, eller </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. styrdokumenten eller den egna riskbed�mningen inte �r tillfredsst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ande med h�nsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens f�rvalt-<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen bed�mer att en stiftelse f�rvaltar medel som av-</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">satts till stiftelsen f�r personer som den tryggar utf�stelser om pension till </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2019:825. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2019:825. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1216</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1216</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">p� ett s�dant s�tt som inneb�r att dessa personers intressen hotas, f�r <br/>inspektionen besluta om att utse en s�rskild f�retr�dare att sk�ta hela eller <br/>delar av driften av stiftelsen. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen f�r �ven begr�nsa pensionsstiftelsens f�rfogander�tt </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">eller f�rbjuda stiftelsen att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i Sverige, om det be-<br/>d�ms vara n�dv�ndigt f�r att skydda de personer som anges i tredje stycket. <br/>Finansinspektionen f�r besluta hur pensionsstiftelsen ska f�rvaltas efter ett <br/>s�dant beslut. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om styrelsens skyldighet att l�mna upplysningar och h�lla till-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">g�ngar och handlingar tillg�ngliga f�r granskning och betr�ffande tillsynen <br/>i �vrigt ska 17 kap. 5 och 7 ��, 8 � 1, 13 � f�rsta stycket f�rsta meningen <br/>och andra stycket och 29 � samt 18 kap. 9, 15 och 27 �� f�rs�kringsr�relse-<br/>lagen (2010:2043) samt f�reskrifter som meddelats med st�d av 17 kap. 30 � <br/>samma lag till�mpas p� motsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som har �gt rum f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutf�stelse m.m.

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 34 och 35 �� lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutf�stelse m.m. ska ha f�ljande lydelse.

34 �2 Finansinspektionen ska ut�va tillsyn �ver att en pensionsstiftelse
f�rvaltas i enlighet med 10 a � f�rsta stycket andra meningen och andra
stycket, 10 b10 l och 10 n ��, 11 � fj�rde och femte styckena, 15 a15 d
och 16 a16 l �� samt i enlighet med f�reskrifter som meddelats med st�d
av n�gon av dessa best�mmelser.

Finansinspektionen ska ocks� ut�va tillsyn �ver att en pensionsstiftelse

som avses i 9 a � andra eller tredje stycket f�ljer artikel 5 i Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017
om ett allm�nt ramverk f�r v�rdepapperisering och om inr�ttande av ett s�r-
skilt ramverk f�r enkel, transparent och standardiserad v�rdepapperisering
samt om �ndring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU
och f�rordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta in-

formation med motsvarande utl�ndska tillsynsmyndigheter, Europeiska
kommissionen och Europeiska f�rs�krings- och tj�nstepensionsmyndigheten
i den utstr�ckning som f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

35 �3 Finansinspektionen f�r meddela de anm�rkningar i fr�ga om en
pensionsstiftelses f�rvaltning som inspektionen anser beh�vs.

Finansinspektionen ska f�rel�gga pensionsstiftelsen eller styrelsen att

vidta r�ttelse, om inspektionen bed�mer att

1. avvikelse skett fr�n n�gon av de best�mmelser som anges i 34 � f�rsta

eller andra stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte l�ngre �r tillfredsst�llande med h�nsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens f�rvaltning,

3. stiftelsen anv�nder ol�mpliga kreditv�rderingsf�rfaranden eller h�nvis-

ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utf�rdats av ett kredit-
v�rderingsinstitut, eller

4. styrdokumenten eller den egna riskbed�mningen inte �r tillfredsst�ll-

ande med h�nsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens f�rvalt-
ning.

Om Finansinspektionen bed�mer att en stiftelse f�rvaltar medel som av-

satts till stiftelsen f�r personer som den tryggar utf�stelser om pension till

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2019:825.

3 Senaste lydelse 2019:825.

SFS

2019:1216

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1216

p� ett s�dant s�tt som inneb�r att dessa personers intressen hotas, f�r
inspektionen besluta om att utse en s�rskild f�retr�dare att sk�ta hela eller
delar av driften av stiftelsen.

Finansinspektionen f�r �ven begr�nsa pensionsstiftelsens f�rfogander�tt

eller f�rbjuda stiftelsen att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i Sverige, om det be-
d�ms vara n�dv�ndigt f�r att skydda de personer som anges i tredje stycket.
Finansinspektionen f�r besluta hur pensionsstiftelsen ska f�rvaltas efter ett
s�dant beslut.

I fr�ga om styrelsens skyldighet att l�mna upplysningar och h�lla till-

g�ngar och handlingar tillg�ngliga f�r granskning och betr�ffande tillsynen
i �vrigt ska 17 kap. 5 och 7 ��, 8 � 1, 13 � f�rsta stycket f�rsta meningen
och andra stycket och 29 � samt 18 kap. 9, 15 och 27 �� f�rs�kringsr�relse-
lagen (2010:2043) samt f�reskrifter som meddelats med st�d av 17 kap. 30 �
samma lag till�mpas p� motsvarande s�tt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som har �gt rum f�re ikraft-

tr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

;