SFS 2019:1217 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2019-1217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
2 Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska
gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�28 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�26 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fond-

erna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fond-
andelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom

såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges
i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2019:539.

SFS

2019:1217

Publicerad
den

10 december 2019