SFS 2019:1219 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-1219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen (2015:960) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovis-

ningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

SFS

2019:1219

Publicerad
den

10 december 2019