SFS 2019:1220 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-1220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvalt-
are av alternativa investeringsfonder

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 3 a §, och närmast före 8 kap.

3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
13 §
2 Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad
AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av
andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investe-

rare efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 1 a, 3 a, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av

något som har angetts i en ansökan om tillstånd ska 9 § tillämpas.

8 kap.
Investeringar i värdepapperiseringspositioner
3 a §
Om en AIF-förvaltare exponeras för en värdepapperisering som inte
längre uppfyller de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, trans-
parent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven
2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr
1060/2009 och (EU) nr 648/2012, ska AIF-förvaltaren agera och vidta
korrigeringsåtgärder i de berörda alternativa investeringsfondernas investerares
intresse, när det är lämpligt.

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2019:1220

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1220

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)