SFS 2019:1222 Lag om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-1222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen

(2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen
(2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

5 kap.
13 §
Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad
AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av
andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investe-

rare efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 1 a, 3 a, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

SFS

2019:1222

Publicerad
den

10 december 2019