SFS 2019:1223 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS2019-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om transparens i transaktioner för

värdepappersfinansiering och om återanvändning

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transak-
tioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring
av förordning (EU) nr 648/2012.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den informa-
tion som ska offentliggöras enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/2365.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1223

Publicerad
den

10 december 2019