SFS 2019:1224 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

SFS2019-1224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om värdepapperisering

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, trans-
parent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven
2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr
1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den informa-
tion som ska offentliggöras enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/2402.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1224

Publicerad
den

10 december 2019