SFS 2019:1227 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS2019-1227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion

för Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:951) med instruktion för
Post- och telestyrelsen ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.

6 b § Post- och telestyrelsen har till uppgift att utöva tillsyn enligt 9 kap.
2 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

Myndigheten ska senast den 1 juli vartannat år lämna en rapport till reger-

ingen. I rapporten ska myndigheten beskriva och analysera utvecklingen
utifrån vad som kommer fram i tillsynen. Finansinspektionen, Länsstyrelsen
i Dalarnas län, Sveriges riksbank och Tillväxtverket ska ges tillfälle att
lämna underlag till rapporten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Den första rapporten enligt 6 b § andra stycket ska lämnas senast den

1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1227

Publicerad
den

10 december 2019