SFS 2019:1228 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

SFS2019-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion

för Tillväxtverket

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruktion
för Tillväxtverket

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

3 §1 Tillväxtverket ska

1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda myndighets-

information som är relevant för företagen och även vägleda blivande och
redan etablerade företagare till information hos andra offentliga aktörer som
främjar företagsutveckling,

2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information

till företag om regionala företagsstöd samt ansvara för att samordna, förmed-
la kunskap till och stödja aktörer som beviljar regionala företagsstöd,

3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regio-

nala tillväxtarbetet,

4. förmedla kunskap till andra myndigheter, regionalt utvecklingsansva-

riga och andra relevanta aktörer om näringslivsutveckling, hållbar regional
tillväxt samt hållbart nationellt och regionalt tillväxtarbete inklusive till-
gänglighet till kommersiell och offentlig service,

5. ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens till-

gång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för

a) regionala kartläggningar,
b) beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhanda-

hållare av grundläggande betaltjänster, och

c) beslut enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster,
6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik,

7. ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive

databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och
prognossystem,

8. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och

samordning inom turism,

9. vara huvudansvarigt i Sverige för EU:s program för företagens konkur-

renskraft och små och medelstora företag och samordna det svenska nätver-
ket inom Enterprise Europe Network samt vara kontaktpunkt enligt Small
Business Act,

1 Senaste lydelse 2016:1047.

SFS

2019:1228

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1228

10. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell

nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kom-
missionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,

11. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i internationellt

samarbete inom sitt verksamhetsområde,

12. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem som upp-

fyller nationella krav och kraven i enlighet med EU:s regelverk,

13. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikområdet och

ansvara för förvaltningen av den databas över svenska miljöteknikföretag
och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom
ramen för Sveriges miljöteknikråds kommittéuppdrag, och

14. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta den elek-

troniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på
den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen, och, tillsammans med
berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen
(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen
(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.

7 a § Tillväxtverket ska samverka med Post- och telestyrelsen när myndig-
heten tar fram de beskrivningar och analyser av hushållens och företagens
tillgång till grundläggande betaltjänster som avses i 3 § 5 c.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)