SFS 2019:1229 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

SFS2019-1229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
ska införas tre nya paragrafer, 6 b, 6 c och 13 §§, och närmast före 13 § en
ny rubrik av följande lydelse.

6 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
ett företag ska lämna enligt 9 kap. 3 § första stycket lagen (2010:751) om
betaltjänster och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas.

6 c § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om hur avvikelsen
enligt 9 kap. 7 § 1 lagen (2010:751) om betaltjänster ska fastställas.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
13 §
Vid tillämpningen av 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster får

1. högst 0,3 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilo-

meter mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för kontant-
uttag, och

2. högst 1,22 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilo-

meter mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för dags-
kasseinsättning.

Befolkningens storlek och folkbokföringsadresser ska bestämmas med

ledning av uppgifter som tillhandahålls från Statistiska centralbyrån. Upp-
gifterna ska uppdateras varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 6 b § och i

övrigt den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1229

Publicerad
den

10 december 2019