SFS 2019:1231 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

SFS2019-1231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i sjötrafikförordningen (1986:300) ska införas
en ny paragraf, 5 kap. 5 §, av följande lydelse.

5 kap.
5 §
Transportstyrelsen är behörig myndighet att ta emot underrättelser som
rör misstänkta överträdelser av de internationella sjövägsreglerna och att, i
tillämpliga fall, rapportera de misstänkta överträdelserna till berörd
flaggstat.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1231

Publicerad
den

10 december 2019