SFS 2019:1232 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2019-1232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 e §, av följande lydelse.

6 kap.
1 e §
Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april
2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom
gemenskapen och om upphävande av förordning (EEG) nr 613/91.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1232

Publicerad
den

10 december 2019