SFS 2019:1236 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

SFS2019-1236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 5 a § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska
ha följande lydelse.

5 a §1 Samordningsnummer får tilldelas en person om det inte råder osäker-
het om hans eller hennes identitet.

�ven om det råder osäkerhet om en persons identitet, får samordnings-

nummer tilldelas för

1. registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings-

register, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

2. annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller i övrigt inom rätts-
väsendets informationssystem,

3. Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlännings-

datalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl., eller

4. registrering i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1878.

SFS

2019:1236

Publicerad
den

10 december 2019