SFS 2019:1237 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

SFS2019-1237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning
av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §1 Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

� 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
� 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 23 § datalagen (1973:289),
� artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning,

� 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177),
� 8 kap. 1 § lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av person-

uppgifter,

� 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i

Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhets-
tjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,

� lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

� 5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

� 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
� 28 § kamerabevakningslagen (2018:1200).
Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som grundas

på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller

4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2018:1203.

SFS

2019:1237

Publicerad
den

10 december 2019

background image

SFS

2019:1237

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)