SFS 2019:1238 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2019-1238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för

Datainspektionen

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (2007:975) med instruktion
för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

2 a §1 Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupp-
lysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt
– artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

– lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-

skyddsförordning och andra föreskrifter som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679,

– artikel 41.1 i Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra,
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut
2008/977/RIF,

– lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personupp-

gifter, och

– artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av

den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terrorist-
brott och grov brottslighet.

Myndigheten ska delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1191.

SFS

2019:1238

Publicerad
den

10 december 2019