SFS 2019:1239 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 2 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Statistiska centralbyrån

� statistiskt primärmaterial

Säkerhetspolisen

� anteckningar om det löpande polisarbetet,
� handlingar som utgör underlag för
strukturerade uppgiftssamlingar som avser
brottslig verksamhet och som förs med stöd
av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens
behandling av personuppgifter, och
� underrättelser från Kriminalvården om
permissioner

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet

� patientjournaler som rör totalförsvars-
pliktiga

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1167.

SFS

2019:1239

Publicerad
den

10 december 2019