SFS 2019:1243 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

SFS2019-1243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1 ska
ha följande lydelse.

4 §2 Ett tjänstekort ska innehålla uppgifter om innehavarens namn och
tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av inne-
havaren och med hans eller hennes namnteckning. Uppgiften om namn ska
åtminstone omfatta efternamn och första bokstaven i tilltalsnamn. Ett tjänste-
kort får även innehålla uppgift om personnummer eller annat identifikations-
nummer för innehavaren. På kortet ska det anges vilken myndighet som har
utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och
giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller

hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänste-
kort utfärdas om han eller hon

1. är anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
2. är kustbevakningstjänsteman,
3. är tulltjänsteman,
4. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller

Försäkringskassan, eller

5. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig

djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, uppgift om tjänst eller uppdrag samt

namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatte-

verket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna får
för sina verksamhetsområden meddela närmare föreskrifter om använd-
ningen av särskilda tjänstekort.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1989:446.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:977.

2 Senaste lydelse 2014:1111.

SFS

2019:1243

Publicerad
den

10 december 2019