SFS 2019:1248 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2019-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse

dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse.

3 kap.
2 §
3 Ett svenskt företag ska ges tillstånd att driva bankrörelse eller finan-
sieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda bestäm-
melser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade
verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar före-
tagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av ett kreditinstitut,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

5. styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att

leda företaget.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs

på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar
som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:982.

SFS

2019:1248

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1248

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-
persbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

15 kap.
15 a §
I stället för det som föreskrivs i 15 § gäller följande om ett utländskt
kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 3 § inte
driver sin verksamhet i enlighet med bestämmelserna i lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av den lagen.

Finansinspektionen får förelägga kreditinstitutet att göra rättelse. Om in-

stitutet inte följer föreläggandet, ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i institutets hemland.

Om rättelse därefter inte sker, får inspektionen förbjuda institutet att på-

börja fler transaktioner i Sverige. Innan ett förbud meddelas ska inspektio-
nen underrätta den behöriga myndigheten i institutets hemland.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överträdelser av lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som
inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)