SFS 2019:1249 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-1249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)
ska ha följande lydelse.

29 kap.
2 §
2 En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättnings-
skyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta
skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans eller hennes
medhjälpare. I de fall som avses i 9 kap. 44 § och 46 § andra stycket samt
10 kap. 18 § andra stycket denna lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock
revisorn, lekmannarevisorn eller den särskilda granskaren endast för skada
på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har
haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det

detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen eller granskningen
som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Senaste lydelse 2010:834.

SFS

2019:1249

Publicerad
den

10 december 2019