SFS 2019:1256 Förordning om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

SFS2019-1256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid

förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

Myndighetens uppgifter vid en förhandsprövning
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om Myndigheten för press,
radio och tv:s uppgifter vid förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio
AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public
service-företagen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Hur en förhandsprövning inleds
2 §
Myndigheten ska inleda en förhandsprövning efter anmälan av en tjänst
från berört public service-företag. Myndigheten får även inleda en förhands-
prövning efter anmälan från någon annan än public service-företagen.

Vad myndighetens bedömning ska omfatta
3 §
Myndighetens bedömning vid en förhandsprövning ska avse nya tjänster
av större betydelse inom public service-företagens kompletterande verksam-
het och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Myndigheten ska vid förhandsprövningen bedöma
– om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att berört public

service-företag uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst (tjänstens all-
männa värde), och

– vilken marknadspåverkan tjänsten har.
Bedömningen av tjänstens marknadspåverkan ska göras efter att myndig-

heten inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.

Information och remissförfarande
4 §
Myndigheten får begära in den information som behövs från berört
public service-företag för att bedöma om en förhandsprövning bör inledas
och för att kunna göra en bedömning vid en förhandsprövning.

5 § Myndigheten ska genom ett öppet remissförfarande inhämta synpunk-
ter på den tjänst som förhandsprövas. Remissförfarandet ska pågå i minst tre
veckor.

SFS

2019:1256

Publicerad
den

11 december 2019

background image

2

SFS

2019:1256

Yttrande till regeringen
6 §
Myndighetens bedömning av tjänstens allmänna värde och dess mark-
nadspåverkan ska vägas samman i ett yttrande om huruvida tjänsten bör god-
kännas. Myndighetens yttrande och remissvaren ska lämnas till regeringen
senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från berört
public service-företag eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter
anmälan från någon annan.

Överklagande
7 §
Myndigheten för press, radio och tv:s beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)