SFS 2019:1257 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2019-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för press, radio och tv

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:1062) med instruktion för
Myndigheten för press, radio och tv1 ska ha följande lydelse.

3 §2 Myndigheten ska även

1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 §§ yttrande-

frihetsgrundlagen och föra register över verksamhet enligt samma
paragrafer,

2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden,

3. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och avgifter enligt

övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696),

4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen med behöriga

myndigheter i andra EES-stater i fråga om överträdelser av vissa bestäm-
melser i allmänhetens intresse,

5. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar som riktas mot

den svenska allmänheten,

6. publicera statistik och annan information om ägande- och bransch-

struktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,

7. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt

kungörandeförordningen (1977:827),

8. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för

olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och
förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga föränd-
ringar inom dagspressen,

9. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-sändningar och

beställ-tv, och

10. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller

principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

Myndigheten har också uppgifter enligt
1. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-

signaler,

2. förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för

press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter, och

3. förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio

och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:618.

2 Senaste lydelse 2018:1930.

SFS

2019:1257

Publicerad
den

11 december 2019

background image

2

SFS

2019:1257

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)