SFS 2019:1258 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

SFS2019-1258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927)

dels att rubriken närmast före 71 § ska lyda ⬝Informationsskyldighet⬝,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 71 a och 71 b §§, av följande

lydelse.

71 a § Naturvårdsverket ska lämna de upplysningar som avses i artikel 21
i Minamatakonventionen om kvicksilver av den 19 januari 2013 till det
sekretariat som har upprättats i enlighet med konventionen.

Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket ska verket ge

Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

71 b § Kemikalieinspektionen ska ge Naturvårdsverket det underlag som
behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 71
och 71 a §§.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2019:1258

Publicerad
den

11 december 2019