SFS 2019:1260 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

SFS2019-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om luftkvalitetsförordningen (2010:477)

dels att 1, 5, 28, 29, 31, 33 och 48 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 50 §, av följande lydelse.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 8�25 §§,
� 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 32�36, 45 och 47 §§,
� 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 §§,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 50 § andra stycket, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

5 § I denna förordning avses med

PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selek-

tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-
dynamisk diameter av 10 mikrometer,

PM2,5: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selek-

tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-
dynamisk diameter av 2,5 mikrometer, och

kväveoxider: summan av det volymmässiga blandningsförhållandet i luf-

ten (ppbv) av kvävemonoxid och kvävedioxid uttryckt som masskoncent-
rationen av kvävedioxid (mikrogram per kubikmeter).

28 § Naturvårdsverket ska

1. kontrollera förekomsten av kväveoxider och svaveldioxid enligt 11 och

13 §§ i regional bakgrund i enlighet med artikel 14.2 i och bilaga III A1, och
bilaga III B2 samt bilaga V C till luftkvalitetsdirektivet,

2. kontrollera förekomsten av ozon enligt 15 och 16 §§ i enlighet med

artiklarna 9�11 i och bilaga VII A2 till luftkvalitetsdirektivet,

3. mäta partiklar (PM2,5) enligt 20 § i urban bakgrund i enlighet med

bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

4. fastställa en nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen på be-

folkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 § andra stycket i enlighet med
bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

5. mäta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5 i

luftkvalitetsdirektivet,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och

renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480.

2 Senaste lydelse 2018:2112.

SFS

2019:1260

Publicerad
den

11 december 2019

background image

2

SFS

6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att mäta andra

polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med artikel
4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft,

7. mäta arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)-

pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i
enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft,

8. mäta det totala nedfallet av arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver,

bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bak-
grund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, och

9. dokumentera förfarandet vid kontroller och mätningar enligt 1�8 i en-

lighet med bilaga III D till luftkvalitetsdirektivet.

29 § Naturvårdsverket ska

1. utse de zoner och tätbebyggelser som behövs till följd av artikel 4 i

luftkvalitetsdirektivet,

2. klassificera de zoner och tätbebyggelser som avses i första punkten och

se över klassificeringen i enlighet med artikel 5 i samma direktiv, och

3. utse de zoner och tätbebyggelser som behövs till följd av artikel 3 i

direktivet om metaller och PAH i luft.

31 § Naturvårdsverket ska undersöka behovet av ett åtgärdsprogram enligt
5 kap. miljöbalken

1. efter en underrättelse enligt 30 §, eller
2. om kontrollen enligt 28 § 1, 2 eller 3 visar att en föroreningsnivå som

anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas.

Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram behövs, ska verket

rapportera detta till de berörda länsstyrelserna.

Naturvårdsverket ska rapportera behovet av åtgärdsprogram till reger-

ingen om det

1. finns särskilda skäl för att det inte ska vara en länsstyrelse eller en kom-

mun som upprättar ett förslag till eller fastställer ett åtgärdsprogram, eller

2. behövs ett åtgärdsprogram på grund av betydande gränsöverskridande

föroreningar som innebär att artikel 25 i luftkvalitetsdirektivet ska tillämpas.

33 §3 Ett åtgärdsprogram ska, utöver det som anges i 5 kap. 9 § miljö-
balken, innehålla information om

1. var ett överskridande av en miljökvalitetsnorm inträffat,
2. det berörda områdets typ, storlek, väderleksförhållanden och skydds-

värda objekt,

3. luftföroreningens typ och hur den har konstaterats,
4. föroreningens ursprung,
5. den analys av situationen som har gjorts,
6. genomförda förbättringsåtgärder och effekterna av dem,
7. pågående förbättringsåtgärder,
8. på vilket sätt de förbättringsåtgärder som har genomförts, pågår eller

behöver vidtas är lämpliga för att hålla perioden av överskridande av miljö-
kvalitetsnormen så kort som möjligt, och

9. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen

enligt 1�8.

3 Senaste lydelse 2018:2112.

2019:1260

background image

3

SFS

48 §4 Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om information
och rapportering till Europeiska kommissionen som följer av

1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1 och 27, bilaga III D samt bilaga VI B2 till

luftkvalitetsdirektivet,

2. artikel 5 i direktivet om metaller och PAH i luft, och
3. kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om fast-

ställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG
och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rappor-
tering av luftkvaliteten.

Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturvårds-

verket bestämmer.

Vid rapporteringen ska Naturvårdsverket särskilt ange om informationen

är preliminär.

50 § Naturvårdsverket ska utse en statlig myndighet att vara nationellt
referenslaboratorium för luftkvalitet och se till att det uppfyller de krav och
utför de uppgifter som anges i bilaga I C.1 ii, iv, v och vi till luftkvalitets-
direktivet.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om referenslaboratoriets verk-

samhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland

(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:123.

2019:1260

background image

4

SFS

Bilaga 1


Utvärderingströsklar för kvävedioxid


Norm för timmedelvärde:

�vre tröskel: 72 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår, eller 140 mikrogram per kubikmeter luft
överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår.

Nedre tröskel: 54 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår, eller 100 mikrogram per kubikmeter luft
överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår.

Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 48 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än 7 gånger

under ett kalenderår.

Nedre tröskel: 36 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än 7 gånger

under ett kalenderår.

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 32 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 26 mikrogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för kväveoxider


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 24 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 19,5 mikrogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för svaveldioxid för att skydda människors hälsa

(12 §)


Norm för timmedelvärde:

�vre tröskel: 150 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår.

Nedre tröskel: 100 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår.

Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 75 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än 3 gånger

under ett kalenderår.

Nedre tröskel: 50 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än 3 gånger

under ett kalenderår.


Utvärderingströsklar för svaveldioxid för att skydda växtlighet (13 §)


Norm för vintermedelvärde:

�vre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.

2019:1260

background image

5

SFS

Utvärderingströsklar för kolmonoxid


Norm för dygnsmedelvärde (högsta åttatimmarsmedelvärde):

�vre tröskel: 7 milligram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 5 milligram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för bensen


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3,5 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2 mikrogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för partiklar (PM10)


Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 35 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

35 gånger per kalenderår.

Nedre tröskel: 25 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

35 gånger per kalenderår.

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 28 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 20 mikrogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för partiklar (PM2,5)


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 17 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för bens(a)pyren


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 0,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 0,4 nanogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för arsenik


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2,4 nanogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för kadmium


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2 nanogram per kubikmeter luft.


2019:1260

background image

6

SFS

Utvärderingströsklar för nickel


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 14 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 10 nanogram per kubikmeter luft.Utvärderingströsklar för bly


Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 0,35 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 0,25 mikrogram per kubikmeter luft.

2019:1260