SFS 2019:1261 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2019-1261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 65 § förordningen (2014:425) om be-
kämpningsmedel ska ha följande lydelse.

2 kap.
65 §
2 Statens jordbruksverk ska årligen

1. beräkna de harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel 15.2 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, med tillämpning av
bilaga IV till direktivet i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU)
2019/782,

2. identifiera trender för användningen av vissa verksamma ämnen, och
3. identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner

eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis
som kan tjäna som exempel för att uppnå direktivets syfte att minska risker-
na med bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och införan-
det av integrerat växtskydd och alternativa metoder för att minska beroendet
av växtskyddsmedel.

Jordbruksverket ska göra resultaten enligt första stycket tillgängliga för

allmänheten och meddela kommissionen och övriga medlemsstater resulta-
ten inom tjugo månader efter det berörda referensårets utgång.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 65 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

i fråga om riskindikatorer för referensåret 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättan-

de av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpnings-

medel, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/782.

2 Senaste lydelse 2016:795.

SFS

2019:1261

Publicerad
den

11 december 2019