SFS 2019:1262 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

SFS2019-1262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1334) om

klimatbonusbilar

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver1 att 5 och 15 §§ förordningen (2017:1334) om kli-
matbonusbilar ska ha följande lydelse.

5 § Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt last-
bil eller en lätt buss som

1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller är ett

sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts
vid en registreringsbesiktning,

2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och
underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning
(EU) 2017/1151, och

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
a) släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller
b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

15 § Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

1. multiplicera talet 714 med det antal gram koldioxid per kilometer som

bilen släpper ut, och

2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 60 000.
För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

SFS

2019:1262

Publicerad
den

12 december 2019

;