SFS 2019:1263 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2019-1263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:OEHSBW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JHSJJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:VZOLMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:YWXAGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i milj�balken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om milj�balken </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 15 kap. 1, 6 och 11 ��, 22 kap. 25 a och 25 c �� och rubriken n�r-</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 15 kap. 11 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 7 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>7 a �</b> En verksamhet f�r behandling av avfall som �r tillst�nds- eller an-<br/>m�lningspliktig enligt detta kapitel eller f�reskrifter som har meddelats med <br/>st�d av kapitlet f�r till�tas endast om det finns sk�l att anta att den planerade <br/>behandlingen kommer att uppfylla kraven i 15 kap. 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>15 kap. <br/>1 �</b>3 Med <i>avfall</i> avses i detta kapitel varje �mne eller f�rem�l som inne-<br/>havaren g�r sig av med eller avser eller �r skyldig att g�ra sig av med. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �mne eller f�rem�l som uppkommit i en produktionsprocess d�r huvud-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">syftet inte �r att producera �mnet eller f�rem�let ska anses vara en biprodukt <br/>i st�llet f�r avfall, om </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det �r s�kerst�llt att �mnet eller f�rem�let kommer att forts�tta att an-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�ndas, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �mnet eller f�rem�let kan anv�ndas direkt utan n�gon annan bearbet-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning �n den bearbetning som �r normal i industriell praxis, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �mnet eller f�rem�let har producerats som en integrerad del av produk-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tionsprocessen, och </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. den anv�ndning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan f�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ning och inte leder till allm�nt negativa f�ljder f�r milj�n eller m�nniskors <br/>h�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �mne eller f�rem�l som har �tervunnits och uppfyller krav i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fortsatt anv�ndning enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 39 <br/>eller 40 � upph�r att vara avfall. </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:22, bet. 2019/20:MJU5, rskr. 2019/20:58. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2018/851. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2016:782. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:1263</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">13 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1263</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b>4 I detta kapitel avses med </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>�tervinna avfall</i>: att vidta en �tg�rd som inneb�r att avfall kommer till </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">nytta som ers�ttning f�r n�got annat material eller f�rbereder det f�r en s�-<br/>dan nytta eller en �tg�rd som inneb�r att avfall f�rbereds f�r �teranv�ndning, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>f�rbereda avfall f�r �teranv�ndning</i>: kontrollera, reng�ra eller reparera </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">n�got som �r avfall s� att det kan �teranv�ndas utan ytterligare behandling, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>material�tervinna avfall</i>: upparbeta avfall till nya �mnen eller f�rem�l </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som inte ska anv�ndas som br�nsle eller fyllnadsmaterial, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>bortskaffa avfall</i>: g�ra sig av med eller f�rbereda f�r att g�ra sig av med </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">n�got som �r avfall utan att �tervinna det eller utan att l�mna det till n�gon <br/>som samlar in eller transporterar bort det, och </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>behandla avfall</i>: �tervinna eller bortskaffa avfall. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>Hantering av avfall</b>5<b> <br/>11 �</b>6 Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller <br/>orsakar risk f�r skada p� m�nniskors h�lsa eller milj�n. S�rskild h�nsyn ska <br/>tas till </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den risk som hanteringen kan inneb�ra f�r skada p� vatten, luft, mark,</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">v�xter eller djur, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. de ol�genheter som hanteringen kan inneb�ra genom buller eller lukt,</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. den negativa p�verkan som hanteringen kan ha p� s�dana s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">skyddade omr�den som avses i 7 kap., p� andra omr�den av s�rskild bety-<br/>delse f�r milj�n eller p� landskapet i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En best�mmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">finns i 12 �. Best�mmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att <br/>hantera avfall finns i 20 och 22 ��. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>22 kap. <br/>25 a �</b>7 En dom som omfattar tillst�nd att behandla avfall ska dessutom <br/>alltid inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. uppgift om avfallstyper och m�ngder av avfall som f�r behandlas,<br/>2. uppgift om den behandlingsmetod som ska till�mpas p� avfallet,<br/>3. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�r att �vervaka och kon-</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">trollera att de skyldigheter som g�ller f�r verksamheten uppfylls, och </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�r avslutande av verksam-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">heten och efterbehandling. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>25 c �</b>8 En dom som omfattar tillst�nd att bedriva verksamhet med depo-<br/>nering av avfall ska dessutom alltid inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller inert avfall som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�re och under driften av</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">deponin, och </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. de villkor som beh�vs i fr�ga om skyldighet att rapportera om avfalls-</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">typer och m�ngder av avfall som har deponerats. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2016:782. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2016:782. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">6 Senaste lydelse 2016:782. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">7 Senaste lydelse 2016:782. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">8 Senaste lydelse 2011:734. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2019:1263</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Susanne Gerland <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i milj�balken

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om milj�balken

dels att 15 kap. 1, 6 och 11 ��, 22 kap. 25 a och 25 c �� och rubriken n�r-

mast f�re 15 kap. 11 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 7 a �, av f�ljande lydelse.

9 kap.

7 a � En verksamhet f�r behandling av avfall som �r tillst�nds- eller an-
m�lningspliktig enligt detta kapitel eller f�reskrifter som har meddelats med
st�d av kapitlet f�r till�tas endast om det finns sk�l att anta att den planerade
behandlingen kommer att uppfylla kraven i 15 kap. 11 �.

15 kap.
1 �
3 Med avfall avses i detta kapitel varje �mne eller f�rem�l som inne-
havaren g�r sig av med eller avser eller �r skyldig att g�ra sig av med.

Ett �mne eller f�rem�l som uppkommit i en produktionsprocess d�r huvud-

syftet inte �r att producera �mnet eller f�rem�let ska anses vara en biprodukt
i st�llet f�r avfall, om

1. det �r s�kerst�llt att �mnet eller f�rem�let kommer att forts�tta att an-

v�ndas,

2. �mnet eller f�rem�let kan anv�ndas direkt utan n�gon annan bearbet-

ning �n den bearbetning som �r normal i industriell praxis,

3. �mnet eller f�rem�let har producerats som en integrerad del av produk-

tionsprocessen, och

4. den anv�ndning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan f�rfatt-

ning och inte leder till allm�nt negativa f�ljder f�r milj�n eller m�nniskors
h�lsa.

Ett �mne eller f�rem�l som har �tervunnits och uppfyller krav i fr�ga om

fortsatt anv�ndning enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 39
eller 40 � upph�r att vara avfall.

1 Prop. 2019/20:22, bet. 2019/20:MJU5, rskr. 2019/20:58.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)

2018/851.

3 Senaste lydelse 2016:782.

SFS

2019:1263

Publicerad
den

13 december 2019

background image

2

SFS

2019:1263

6 �4 I detta kapitel avses med

�tervinna avfall: att vidta en �tg�rd som inneb�r att avfall kommer till

nytta som ers�ttning f�r n�got annat material eller f�rbereder det f�r en s�-
dan nytta eller en �tg�rd som inneb�r att avfall f�rbereds f�r �teranv�ndning,

f�rbereda avfall f�r �teranv�ndning: kontrollera, reng�ra eller reparera

n�got som �r avfall s� att det kan �teranv�ndas utan ytterligare behandling,

material�tervinna avfall: upparbeta avfall till nya �mnen eller f�rem�l

som inte ska anv�ndas som br�nsle eller fyllnadsmaterial,

bortskaffa avfall: g�ra sig av med eller f�rbereda f�r att g�ra sig av med

n�got som �r avfall utan att �tervinna det eller utan att l�mna det till n�gon
som samlar in eller transporterar bort det, och

behandla avfall: �tervinna eller bortskaffa avfall.

Hantering av avfall5
11 �
6 Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller
orsakar risk f�r skada p� m�nniskors h�lsa eller milj�n. S�rskild h�nsyn ska
tas till

1. den risk som hanteringen kan inneb�ra f�r skada p� vatten, luft, mark,

v�xter eller djur,

2. de ol�genheter som hanteringen kan inneb�ra genom buller eller lukt,

och

3. den negativa p�verkan som hanteringen kan ha p� s�dana s�rskilt

skyddade omr�den som avses i 7 kap., p� andra omr�den av s�rskild bety-
delse f�r milj�n eller p� landskapet i �vrigt.

En best�mmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall

finns i 12 �. Best�mmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att
hantera avfall finns i 20 och 22 ��.

22 kap.
25 a �
7 En dom som omfattar tillst�nd att behandla avfall ska dessutom
alltid inneh�lla

1. uppgift om avfallstyper och m�ngder av avfall som f�r behandlas,
2. uppgift om den behandlingsmetod som ska till�mpas p� avfallet,
3. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�r att �vervaka och kon-

trollera att de skyldigheter som g�ller f�r verksamheten uppfylls, och

4. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�r avslutande av verksam-

heten och efterbehandling.

25 c �8 En dom som omfattar tillst�nd att bedriva verksamhet med depo-
nering av avfall ska dessutom alltid inneh�lla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall

eller inert avfall som tillst�ndet avser,

2. de villkor som beh�vs i fr�ga om �tg�rder f�re och under driften av

deponin, och

3. de villkor som beh�vs i fr�ga om skyldighet att rapportera om avfalls-

typer och m�ngder av avfall som har deponerats.

4 Senaste lydelse 2016:782.

5 Senaste lydelse 2016:782.

6 Senaste lydelse 2016:782.

7 Senaste lydelse 2016:782.

8 Senaste lydelse 2011:734.

background image

3

SFS

2019:1263

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Milj�departementet)

;