SFS 2019:1263 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2019-1263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 15 kap. 1, 6 och 11 §§, 22 kap. 25 a och 25 c §§ och rubriken när-

mast före 15 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 7 a §, av följande lydelse.

9 kap.

7 a § En verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av kapitlet får tillåtas endast om det finns skäl att anta att den planerade
behandlingen kommer att uppfylla kraven i 15 kap. 11 §.

15 kap.
1 §
3 Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som inne-
havaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvud-

syftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt
i stället för avfall, om

1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att an-

vändas,

2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbet-

ning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,

3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produk-

tionsprocessen, och

4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författ-

ning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors
hälsa.

Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om

fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39
eller 40 § upphör att vara avfall.

1 Prop. 2019/20:22, bet. 2019/20:MJU5, rskr. 2019/20:58.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/851.

3 Senaste lydelse 2016:782.

SFS

2019:1263

Publicerad
den

13 december 2019

background image

2

SFS

2019:1263

6 §4 I detta kapitel avses med

återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till

nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en så-
dan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,

förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera

något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,

materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål

som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,

bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med

något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon
som samlar in eller transporterar bort det, och

behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall.

Hantering av avfall5
11 §
6 Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller
orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska
tas till

1. den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark,

växter eller djur,

2. de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt,

och

3. den negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt

skyddade områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild bety-
delse för miljön eller på landskapet i övrigt.

En bestämmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall

finns i 12 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att
hantera avfall finns i 20 och 22 §§.

22 kap.
25 a §
7 En dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska dessutom
alltid innehålla

1. uppgift om avfallstyper och mängder av avfall som får behandlas,
2. uppgift om den behandlingsmetod som ska tillämpas på avfallet,
3. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för att övervaka och kon-

trollera att de skyldigheter som gäller för verksamheten uppfylls, och

4. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för avslutande av verksam-

heten och efterbehandling.

25 c §8 En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med depo-
nering av avfall ska dessutom alltid innehålla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall

eller inert avfall som tillståndet avser,

2. de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under driften av

deponin, och

3. de villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera om avfalls-

typer och mängder av avfall som har deponerats.

4 Senaste lydelse 2016:782.

5 Senaste lydelse 2016:782.

6 Senaste lydelse 2016:782.

7 Senaste lydelse 2016:782.

8 Senaste lydelse 2011:734.

background image

3

SFS

2019:1263

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)