SFS 2019:1264 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-1264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 11 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
2 Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska det uppgå till minst 25 000
kronor.

Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i euro sedan

bolaget bildades, ska det uppgå till minst det belopp i euro som enligt den
av Europeiska centralbanken då fastställda växelkursen motsvarade 25 000
kronor. Har aktiekapitalet tidigare varit bestämt i kronor, ska det uppgå till
minst det belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade
25 000 kronor.

I fråga om publika aktiebolag gäller 14 § i stället för första och andra

styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid registrering av ett aktiebolag som har bildats före ikraftträdandet

gäller 1 kap. 5 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:21, bet. 2019/20:CU5, rskr. 2019/20:78.

2 Senaste lydelse 2010:89.

SFS

2019:1264

Publicerad
den

16 december 2019

;