SFS 2019:1265 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2019-1265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1265

Publicerad
den

16 december 2019

background image

2

SFS

Bilaga1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka

studiestöd kan lämnas


Avdelning A Utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå eller

motsvarande


�&lder


I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av

� studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller

� studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den

studerande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).

Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för de utbildningar

som anges i A 3 (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för


För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).

Det högre bidragsbeloppet


Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).

A 1 Utbildningar som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet men för

vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder


Folkhögskola: utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasieskola inom skolväsendet
Hermods: utbildning på gymnasial nivå
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning, utom i svenska för invandrare och uppdrags-

utbildning

Lycée Français Saint-Louis: utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan: utbildning på gymnasial nivå
Utbildning enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning

som kombineras med traineejobb eller annat arbete

A 2 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet och för

vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder

Flyinge AB: hovslagarutbildning
Folkhögskola: annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock

inte utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller särskild utbildning för vuxna

Förberedande dansarutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: arbetsledarfortbildning

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet: seminörutbildning

1 Senaste lydelse 2018:2011.

2019:1265

background image

3

SFS

�ster-Malma jaktvårdsskola


A 3 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet men för

vilka studiemedel får lämnas även före 20 års ålder

Utbildning vid statliga universitet och högskolor enligt 3 § första stycket 1

och 2 förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskole-
introducerande utbildning

Utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande för-

utbildning inom yrkeshögskolan

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 3

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar

Avdelning B Eftergymnasiala utbildningar


�&lder


I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för


För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).

B 1 Viss utbildning på eftergymnasial nivå

BF Scandinavian Aviation Academy AB: trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB: utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan: pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB: ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som ut-

gör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola: pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet: kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern: dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium: pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro: pastors- och missionärsutbildning

2019:1265

background image

4

SFS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Skandinaviska Naprapathögskolan AB: fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan: lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan: fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan: lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut: utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Uppdragsutbildning enligt 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning

till polisman

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B1

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar

Waldorfseminariet i Kungälv: lärarutbildning


B 2 Utbildningar vid statliga universitet och högskolor och vid enskilda

utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Akademi för Ledarskap och Teologi för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� magisterexamen i teologi, och
� masterexamen inom området teologi
Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola: konstnärlig kandi-

datexamen

Enskilda Högskolan Stockholm AB
� doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� licentiatexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� masterexamen inom området mänskliga rättigheter,
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i mänskliga rättigheter,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter
Ericastiftelsen: utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället,

2019:1265

background image

5

SFS

� licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället,
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
� konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� masterexamen inom området teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i filosofi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� barnmorskeexamen,
� sjuksköterskeexamen,
� specialistsjuksköterskeexamen, och
� magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt 3 § första stycket 1 och 2 förordningen (2018:1519)

om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning,

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor, eller

� öppen nätbaserad utbildning enligt högskoleförordningen (1993:100),

förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen
(2007:1164) för Försvarshögskolan

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska hög-

skola AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
� högskoleexamen med inriktning logonomi

2019:1265

background image

6

SFS

Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: skogsteknikerexamen

2019:1265