SFS 2019:1266 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

SFS2019-1266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till gymnasieförordningen (2010:2039)
ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.
2. Bestämmelserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas

efter den 30 juni 2021.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats

före utgången av juni 2021.

4. En elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och

som efter studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och
vars påbörjade studieväg på grund av ändringarna i denna förordning inte
längre erbjuds i gymnasieskolan, får välja att fullfölja utbildningen enligt
äldre bestämmelser eller enligt de bestämmelser som gäller för utbildning
som påbörjas efter den 30 juni 2021.

En elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och

som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin gymnasieutbildning
efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringarna
i denna förordning inte längre erbjuds i gymnasieskolan, ska fullfölja utbild-
ningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter
den 30 juni 2021. Detsamma gäller för en elev som går om ett läsår.

Om en elev enligt första eller andra stycket fullföljer sin utbildning genom

ett individuellt anpassat program får undantag göras från villkoren i 9 kap.
4 § första stycket 3 och tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
Statens skolverk får meddela föreskrifter om hur kurser enligt de ämnes-
planer som gäller före utgången av juni 2021 kan ingå i en gymnasieexamen
enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjats efter den
30 juni 2021. Skolverket får även meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna punkt.

5. Ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) som avser in-

riktningen godshantering på fordons- och transportprogrammet eller inrikt-
ningen färskvaror, delikatess och catering på restaurang- och livsmedelspro-
grammet ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni
2021. För utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021 ska godkän-
nandet upphöra att gälla senast vid utgången av juni 2025. I stället för vad
som anges i 2 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) får en enskild
huvudman, vars godkännande genom denna punkt upphör att gälla, komma
in med en ansökan om godkännande avseende utbildning som planeras starta
höstterminen 2021 senast den 31 maj 2020.

SFS

2019:1266

Publicerad
den

16 december 2019

background image

2

SFS

6. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningarna pedagogiskt arbete eller socialt
arbete på barn- och fritidsprogrammet ska anses ha ett godkännande för in-
riktningen pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet.

7. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningen frisör på hantverksprogrammet ska
anses ha ett godkännande för inriktningen frisör, barberare och hår- och
makeupstylist på hantverksprogrammet.

8. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningen övriga hantverk och som har an-
ordnat utbildning till hår- och makeupstylist ska anses ha ett godkännande
för inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverks-
programmet.

9. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningarna hotell och konferens samt turism
och resor på hotell- och turismprogrammet ska anses ha ett godkännande för
hotell- och turismprogrammet utan inriktningar. Ett sådant godkännande
gäller så länge hotell- och turismprogrammet är utan inriktningar.

10. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningen djur på naturbruksprogrammet ska
anses ha ett godkännande för den nya inriktning (djurvård eller hästhållning)
som huvudmannen anmäler till Statens skolinspektion. Skolinspektionen får
meddela föreskrifter om sista datum för anmälan och om övrig tillämpning
av denna punkt. Om anmälan inte har kommit in inom den tid som Skolins-
pektionen har föreskrivit eller medgett, upphör godkännandet att gälla.

11. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningen skog på naturbruksprogrammet ska
anses ha ett godkännande för den nya inriktning (naturturism eller skogs-
bruk) som huvudmannen anmäler till Statens skolinspektion. Skolinspek-
tionen får meddela föreskrifter om sista datum för anmälan och om övrig
tillämpning av denna punkt. Om anmälan inte har kommit in inom den tid
som Skolinspektionen har föreskrivit eller medgett, upphör godkännandet
att gälla.

12. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skol-

lagen (2010:800) som avser inriktningen ventilationsteknik på VVS- och
fastighetsprogrammet ska anses ha ett godkännande för inriktningen ventila-
tion på VVS- och fastighetsprogrammet.

13. I stället för vad som anges i 2 kap. 1 § gymnasieförordningen

(2010:2039) ska en ansökan om godkännande som enskild huvudman för en
utbildning som planeras starta höstterminen 2021 göras senast den 31 mars
2020 i fråga om följande utbildningar:

a) Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidspro-

grammet.

b) Inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverks-

programmet.

c) Hotell- och turismprogrammet.
d) Inriktningarna djurvård, hästhållning, naturturism och skogsbruk på

naturbruksprogrammet.

e) Inriktningen ventilation på VVS- och fastighetsprogrammet.
f) Vård- och omsorgsprogrammet.
14. I stället för vad som anges i 2 kap. 1 § och 5 kap. 4 och 14 §§ gymna-

sieförordningen (2010:2039) ska en ansökan om att en utbildning ska god-
kännas som särskild variant, om att en utbildning ska vara riksrekryterande

2019:1266

background image

3

SFS

eller om att få en avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning av-
seende utbildning som planeras starta höstterminen 2021 göras senast den
31 mars 2020 eller senast det datum som Statens skolverk eller Statens skol-
inspektion medger.

15. I stället för vad som anges i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen

(2010:2039) får Statens skolverk för 2021 meddela föreskrifter om grund-
beloppens storlek enligt riksprislistan för de studievägar som omfattas av
ändringarna i denna förordning med berörda kommuners och regioners bud-
geterade bidragsbelopp för del av året som grund. I stället för vad som anges
i 13 kap. 9 § första stycket får sådana föreskrifter meddelas under kalender-
året 2021 och avse del av året. Skolverkets föreskrifter som meddelats med
stöd av 13 kap. 9 § andra stycket ska gälla även föreskrifter som meddelats
med stöd av denna punkt.

16. I stället för vad som anges i 13 kap. 1 § första och andra styckena

gymnasieförordningen (2010:2039) får bidragsbeslutet för sådana grund-
belopp för kalenderåret 2021 som avser de studievägar som omfattas av änd-
ringarna i denna förordning fattas under kalenderåret och avse del av året.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2019:1266

background image

4

SFS

Bilaga 11


Nationella inriktningar på de nationella programmen i

gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive

program

Nationella program

Omfattning i
gymnasiepoäng för de
programgemensamma
ämnena i ett program

Nationella inriktningar


Yrkesprogram

1. Barn- och fritids-

Hälsa 100 Fritid och hälsa

programmet

Naturkunskap 50 Pedagogiskt och socialt

Pedagogik 400 arbete

Samhällskunskap 50

Svenska eller

svenska som
andraspråk 100

2. Bygg- och
anläggningsprogrammet

Bygg och
anläggning 400

Anläggningsfordon
Husbyggnad

Mark och anläggning

Måleri

Plåtslageri

3. El- och
energiprogrammet

Dator- och
kommunikations-
teknik 100

Automation
Dator- och
kommunikationsteknik

Elektroteknik 100 Elteknik

Energiteknik 100 Energiteknik

Mekatronik 100

4. Fordons- och
transportprogrammet

Fordons- och
transportbranschen 200

Karosseri och lackering
Lastbil och mobila

Fordonsteknik 200 maskiner

Personbil

Transport

5. Handels- och

Entreprenörskap 100 Administrativ service

administrations-
programmet

Försäljning och
kundservice 100

Handel och service

Handel 100

Information och
kommunikation 100

6. Hantverksprogrammet

Entreprenörskap 100 Finsnickeri

Hantverk 200 Florist

Hantverks-
kunskap 100

Frisör, barberare och hår-
och makeupstylist

Textil design

Övriga hantverk

7. Hotell- och
turismprogrammet

Aktiviteter och
värdskap 100

Engelska 100

Entreprenörskap 100

1 Senaste lydelse 2015:143.

2019:1266

background image

5

SFS

Konferens och
evenemang 100

Reception 100

Reseproduktion
och marknads-
föring 200

Service och
bemötande 100

8. Industritekniska
programmet

Industritekniska
processer 100

Driftsäkerhet och
underhållsteknik

Människan i
industrin 100

Processteknik
Produkt och

Produktions-
kunskap 100

maskinteknik
Svetsteknik

Produktions-
utrustning 100

9. Naturbruksprogrammet

Biologi 100 Djurvård

Entreprenörskap 100 Hästhållning

Naturbruk 200 Lantbruk

Naturturism

Skogsbruk

Trädgård

10. Restaurang- och

Hygienkunskap 100 Bageri och konditori

livsmedelsprogrammet

Livsmedels- och
näringskunskap 100

Kök och servering

Måltids- och
branschkunskap 100

Service och
bemötande 100

11. VVS- och

Elektroteknik 100 Fastighet

fastighetsprogrammet

Systemkunskap 200 Kyl- och värme-

Verktygs- och
materialhantering 100

pumpsteknik
Ventilation

VVS

12. Vård- och
omsorgsprogrammet

Anatomi och
fysiologi 100

Funktionsförmåga
och funktionsned-
sättning 200

Gerontologi och
geriatrik 100

Hälso- och
sjukvård 200

Omvårdnad 200

Psykiatri 200

Psykologi 50

Samhällskunskap 50

Social omsorg 200

Svenska eller
svenska som
andraspråk 100

2019:1266

background image

6

SFS

Högskoleförberedande program
13. Ekonomiprogrammet

Företagsekonomi 100 Juridik

Juridik 100 Ekonomi

Moderna språk 100

Psykologi 50

14. Estetiska programmet

Estetisk
kommunikation 100

Bild och formgivning
Dans

Konst och kultur 50 Estetik och media

Musik

Teater

15. Humanistiska

Filosofi 50 Kultur

programmet

Moderna språk 200 Språk

Människans språk 100

16. Naturvetenskaps-

Biologi 100 Naturvetenskap

programmet

Fysik 150 Naturvetenskap och

Kemi 100 samhälle

Moderna språk 100

17. Samhällsvetenskaps-

Filosofi 50 Beteendevetenskap

programmet

Moderna språk 200 Medier, information

Psykologi 50 och kommunikation

Samhällsvetenskap

18. Teknikprogrammet

Fysik 150 Design och produkt-

Kemi 100 utveckling

Teknik 150 Informations- och

medieteknik

Produktionsteknik

Samhällsbyggande

och miljö

Teknikvetenskap


2019:1266