SFS 2019:1267 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2019-1267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion för
Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

�

artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006

av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra
generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och artikel 60 i rådets
beslut2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning
av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II),

�

artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om

användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),

�

artikel 37 i rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om

ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter
och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en
korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (förordning 515/97),

�

artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794

av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom
brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets
beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och
2009/968/RIF,

�

artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

�

artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008

av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet
mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse
(VIS-förordningen),

�

artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande
informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i
den ursprungliga lydelsen,

�

artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst

till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för
medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet),

1 Senaste lydelse 2018:242.

SFS

2019:1267

Publicerad
den

16 december 2019

background image

2

SFS

2019:1267

� artikel 30 och 33.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013
om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är
ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter
begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål,
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en
Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom
området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning), och

� artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för
straffrättsligt samarbete (Eurojust) och om ersättning och upphävande av
rådets beslut 2002/187/RIF.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)