SFS 2019:1269 Förordning om statsbidrag till konstnärer

SFS2019-1269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till konstnärer

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till konstnärer.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget
2 §
Syftet med statsbidraget är att främja yrkesverksamma konstnärers
möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet.

I vilka former statsbidrag får lämnas
3 §
Statsbidrag får lämnas i form av stipendier, projektbidrag och bidrag
för internationellt utbyte.

Vem statsbidrag får lämnas till
4 §
Statsbidrag får lämnas till en fysisk person.

5 § Statsbidrag får lämnas till en yrkesverksam konstnär som

1. har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige,
2. skriver på eller översätter till svenska, eller
3. vistas tillfälligt i landet inom ramen för ett internationellt utbyte.

Förutsättningar för statsbidrag
6 §
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

7 § Statsbidrag får endast lämnas i enlighet med de bestämmelser som
anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

8 § Statsbidrag får inte lämnas till den vars huvudsakliga sysselsättning är
studier. Statsbidrag får inte heller lämnas för genomförandet av utvecklings-
eller forskningsprojekt vid statliga universitet och högskolor som omfattas
av högskolelagen (1992:1434) eller enskilda utbildningsanordnare som har
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina.

SFS

2019:1269

Publicerad
den

17 december 2019

background image

2

SFS

9 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter
eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

Särskilda förutsättningar för stipendier
10 §
Arbetsstipendium får lämnas för högst fem år i taget för att ge en
konstnär möjlighet att bedriva och fördjupa sin konstnärliga verksamhet.

11 § Långtidsstipendium får lämnas för högst tio år för att ge en konstnär,
som under längre tid bedrivit konstnärlig verksamhet av god kvalitet,
möjlighet att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap.

Långtidsstipendium får lämnas endast en gång till samma person.
Långtidsstipendium lämnas med ett årligt belopp motsvarande tre

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

12 § Det får beslutas att ett långtidsstipendium ska upphöra om mottagaren

1. upphör med sin konstnärliga verksamhet,
2. påbörjar en tillsvidareanställning, ett förordnande eller ett uppdrag som

avser mer än halvtid, eller

3. får sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt

socialförsäkringsbalken.

Särskilda förutsättningar för projektbidrag
13 §
Projektbidrag får lämnas för ett tidsbegränsat och målinriktat projekt
som främjar konstnärlig utveckling.

Särskilda förutsättningar för bidrag för internationellt utbyte
14 §
Bidrag för internationellt utbyte får lämnas för tidsbegränsad
medverkan i internationellt utbyte, i Sverige eller i ett annat land, som syftar
till att bedriva, fördjupa eller utveckla konstnärlig verksamhet.

�rendenas handläggning
15 §
Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av

1. styrelsen för Sveriges författarfond i fråga om statsbidrag till

konstnärer inom litteratur- och ordområdet, och

2. Konstnärsnämnden i fråga om andra konstnärer.

16 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den
myndighet som ska pröva ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som
behövs för prövningen samt en redogörelse för allt annat stöd av mindre
betydelse som den sökande

1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberätti-

gande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

17 § Statsbidrag i form av stipendium och bidrag för internationellt
kulturutbyte får lämnas även utan ansökan.

Innan ett beslut om statsbidrag utan ansökan fattas ska de uppgifter som

behövs för prövningen inhämtas från den som kan komma att beviljas
statsbidrag. Det ska även inhämtas en redogörelse för allt annat stöd av
mindre betydelse som den som kan komma att beviljas statsbidrag

2019:1269

background image

3

SFS

1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberätti-

gande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

18 § Innan statsbidrag beviljas ska den myndighet som prövar frågan
lämna de upplysningar till mottagaren av statsbidraget som framgår av
artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

19 § Statsbidrag får inte beviljas förrän det har kontrollerats att det
sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer
av artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

20 § Vid fördelningen av statsbidrag ska hänsyn tas till konstnärlig
kvalitet och den sökandes behov av ekonomiskt stöd. Det ska även
eftersträvas att sökande bosatta i olika delar av landet och som är verksamma
inom olika genrer och tekniker kommer i fråga vid fördelningen av
statsbidrag.

21 § Styrelsen för Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden ska
fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med varandra i frågor som rör
principerna för statsbidrag enligt denna förordning.

22 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 23 § anges.

Redovisning
23 §
Den som har beviljats projektbidrag enligt denna förordning ska till
den myndighet som beviljat bidraget redovisa hur medlen har använts och
lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget.

Beslut om stipendium och bidrag för internationellt utbyte får förenas med

villkor om en redovisning, i likhet med den som anges i första stycket.

24 § Om villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts, ska mottagaren av
bidraget anmäla det till den myndighet som har beviljat bidraget.

Hinder mot utbetalning
25 §
Den myndighet som beviljat statsbidraget får besluta att ett beviljat
statsbidrag inte ska betalas ut, om det

1. kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter, eller
2. finns grund för återbetalning enligt 26 §.

�&terbetalning och återkrav
26 §
Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 23 §, eller
5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

2019:1269

background image

4

SFS

27 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 26 §, ska den myndighet
som har beviljat statsbidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.

28 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 27 § inte betalas i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

29 § Om det finns särskilda skäl får den myndighet som beviljat
statsbidraget besluta att helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 27 § eller ett krav på ränta enligt 28 §.

Bemyndigande
30 §
Konstnärsnämnden får, efter att ha gett Styrelsen för Sveriges
författarfond tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

�verklagande
31 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt
25 § får dock inte överklagas.

Registerföring
32 §
Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer, och
b) förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.
3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag

som har beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

2019:1269