SFS 2019:1270 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

SFS2019-1270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges

författarfond

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond1 ska ha följande lydelse.

12 §2 Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som på styrelsens
vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till dramatiker enligt förordningen
(2019:1269) om statsbidrag till konstnärer och om bidrag enligt förordningen
(1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.
Det särskilda organet ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.
Fyra av ledamöterna ska utses efter förslag av Sveriges Dramatikerförbund.

Styrelsen får också utse andra särskilda organ och delegera rätten att fatta

beslut till dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1979:394.

2 Senaste lydelse 2015:393.

SFS

2019:1270

Publicerad
den

17 december 2019