SFS 2019:1272 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

SFS2019-1272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa

fonder inom socialförsäkringsområdet

Utfärdad den 11 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (1998:1757) om
förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet ska ha följande
lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas på följande fonder

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
– Affärsverksfonden
– Trafiklivräntefonden.

6 §3 Försäkringskassan ska svara för att medel ur följande fonder och
dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är av-
sedda för

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
– Affärsverksfonden
– Trafiklivräntefonden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.
2. Återstående medel från den avvecklade Fiskarförsäkringsfonden ska

föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59.

2 Senaste lydelse 2015:763.

3 Senaste lydelse 2009:1000.

SFS

2019:1272

Publicerad
den

17 december 2019