SFS 2019:1273 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

SFS2019-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till

hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar1

dels att 28 och 29 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3, 30 och 31 §§ och rubriken närmast före 31 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 27 § ska lyda ⬝Ansökan om lån⬝,
dels att det närmast före 30 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse,
dels att det närmast före 32 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Verkställighetsföreskrifter⬝.

3 §2 Lån till hemutrustning får beviljas flyktingar och vissa andra utlän-
ningar som, inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, för första
gången tas emot i en kommun.

Uppgiftsskyldighet
30 §
3 Migrationsverket ska på begäran till Centrala studiestödsnämnden
lämna de uppgifter som har betydelse för ett ärende hos nämnden om hem-
utrustningslån.

�verklagande
31 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

28 § 2008:976

29 § 2000:402.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2007:499.

SFS

2019:1273

Publicerad
den

17 december 2019