SFS 2019:1276 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-1276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 21 b §, 5 a kap. 1 § och 8 kap. 10 b §
utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

4 kap.
21 b §
1 Ett ärende om uppehållstillstånd för arbete och ett arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast inom fyra
månader från det att ansökan lämnades in. Om det finns särskilda skäl eller
om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska under-
rättas om förlängningen.

Om ärendet inte har avgjorts inom den tid som följer av första stycket, får

sökanden begära att ärendet ska avgöras enligt 12 § förvaltningslagen
(2017:900) även om kravet enligt den paragrafen på avgörande inom sex
månader inte är uppfyllt.

5 a kap.
1 §
2 Ett ärende om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen
(2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in.
Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska under-
rättas om förlängningen.

Om ärendet inte har avgjorts inom den tid som följer av första stycket, får

sökanden begära att ärendet ska avgöras enligt 12 § förvaltningslagen
(2017:900) även om kravet enligt den paragrafen på avgörande inom sex
månader inte är uppfyllt.

8 kap.
10 b §
3 Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 4 kap. 9 och 16 a §§ ska
avgöras senast inom fyra månader från det att ansökan lämnades in, om det
inte finns särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med
högst tre månader. Sökanden ska i sådant fall få upplysning om att tiden
kommer att förlängas.

Om ärendet inte har avgjorts inom den tid som följer av första stycket, får

sökanden begära att ärendet ska avgöras enligt 12 § förvaltningslagen
(2017:900) även om kravet enligt den paragrafen på avgörande inom sex
månader inte är uppfyllt.

1 Senaste lydelse 2014:38.

2 Senaste lydelse 2013:601.

3 Senaste lydelse 2006:262.

SFS

2019:1276

Publicerad
den

17 december 2019

background image

2

SFS

2019:1276

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)