SFS 2019:1277 Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

SFS2019-1277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion

för Sameskolstyrelsen

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:131) med instruktion
för Sameskolstyrelsen

dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande ly-

delse.

2 § Myndigheten ska

1. informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i skol-

väsendet, och

2. främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervis-

ning.

3 § Myndigheten får efter avtal med en kommun ta över ansvaret för kom-
munens uppgifter inom förskolan. Myndigheten ska ta ut ersättning av kom-
munen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för verksamheten. Inkoms-
terna disponeras av myndigheten och ska bidra till att täcka kostnaderna för
verksamheten.

3 a § Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt
23 kap. 4 § skollagen (2010:800). Myndigheten ska ta ut ersättning för fjärr-
undervisningen. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska bidra till
att täcka kostnaderna för verksamheten.

3 b § Myndigheten ska genomföra åtgärder för att utveckla den integre-
rade samiska undervisningen.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv, ett funktions-
hindersperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första

hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

SFS

2019:1277

Publicerad
den

17 december 2019

background image

2

SFS

2019:1277

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

;