SFS 2019:1278 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

SFS2019-1278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 12 och 16 §§ förordningen (2011:130) med in-
struktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

12 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskil-
da bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska följa upp och utvär-
dera de statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar.

16 §1 Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspek-
tivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information
som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns sär-
skilda skäl som talar emot detta.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första

hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som

företräder personer med funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:251.

SFS

2019:1278

Publicerad
den

17 december 2019