SFS 2019:1279 Förordning om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

SFS2019-1279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion

för Skolforskningsinstitutet

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2014:1578) med instruktion för
Skolforskningsinstitutet ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksam-
het. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara
uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Myndighetens resultatredovisning ska vara uppdelad efter skol- och verk-

samhetsform, i den mån det är möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1374.

SFS

2019:1279

Publicerad
den

17 december 2019