SFS 2019:1282 Förordning om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

SFS2019-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för förebyggande arbete mot

våldsbejakande extremism

Utfärdad den 17 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för före-
byggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Brottsförebyggande rådet prövar frågor om bidrag enligt denna för-
ordning.

3 § Syftet med bidraget är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism.

Bidragsformer
4 §
Bidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag eller
verksamhetsbidrag.

Bidragsmottagare
5 §
Bidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal

och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Projektbidrag får också lämnas till kommuner och regioner.

6 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag
7 §
Bidrag i form av projektbidrag får lämnas för projekt som syftar till att
stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

SFS

2019:1282

Publicerad
den

20 december 2019

background image

2

SFS

2019:1282

8 § Bidrag i form av verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell förening
eller en stiftelse som bedriver verksamhet som ger stöd till individer för att
de ska lämna våldsbejakande extremistmiljöer eller till deras anhöriga, om

1. verksamheten har en långsiktig inriktning, och
2. sker i samverkan med en eller flera kommuner.

9 § Brottsförebyggande rådet får prioritera mellan inkomna ansökningar
och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla de syften som anges i 3, 7 och 8 §§ samt övriga förutsättningar för
statsbidrag enligt denna förordning.

10 § Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökan
11 §
En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Brottsföre-
byggande rådet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som
myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

inklusive tidsram för arbetet och uppgift om beräknade kostnader, och

2. uppgifter om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat bidrag

av liknande slag och i så fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

12 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer
av 11 § ska Brottsförebyggande rådet ge sökanden möjlighet att komplettera
ansökan.

Beslut och utbetalning
13 §
I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket projekt eller verksamhet
samt för vilket ändamål bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas
med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag anges
för redovisning enligt 15 §.

14 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock
betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning
15 §
Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade projektet
eller verksamheten till Brottsförebyggande rådet vid den tidpunkt som myn-
digheten beslutar. Av rapporten ska det framgå vilka resultat som har upp-
nåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har
beviljats för. Den som har beviljats bidrag enligt denna förordning ska senast
vid den tidpunkt som angetts i beslutet även lämna en ekonomisk redovis-
ning till Brottsförebyggande rådet av de mottagna medlen.

Om den som tagit emot bidrag enligt denna förordning är en ideell för-

ening eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovis-
ningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är godkända. Revisorns intyg ska
lämnas in tillsammans med redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktori-
serad eller godkänd.

background image

3

SFS

2019:1282

16 § En mottagare av bidrag ska på begäran av Brottsförebyggande rådet
lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

17 § Brottsförebyggande rådet ska i sin årsredovisning redogöra för vilka
som har fått bidrag enligt denna förordning, med vilka belopp och för vilka
ändamål.

�&terbetalning och återkrav
18 §
Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig, om

1. bidrag har lämnats på felaktiga grunder,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 15 §, eller
4. villkor i beslutet om bidraget inte har följts.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska
Brottsförebyggande rådet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.
Om det finns särskilda skäl, får Brottsförebyggande rådet besluta att helt
eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget.

Bemyndigande
20 §
Brottsförebyggande rådet får meddela föreskrifter om verkställig-
heten av denna förordning.

�verklagande
21 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)