SFS 2019:1283 Förordning om rättsväsendets digitalisering

SFS2019-1283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om rättsväsendets digitalisering

Utfärdad den 17 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om samordning av arbetet med
digitala informationsutbyten och andra åtgärder avseende digitalisering
inom brottmålsförfarandet. Förordningen gäller informationsutbyten eller
åtgärder som involverar eller på annat sätt berör fler än två av de myndig-
heter som anges i 3 §.

Om myndigheterna bedömer det lämpligt får samordning enligt denna

förordning ske också inom andra områden än brottmålsförfarandet.

2 § Samordningen ska syfta till att utnyttja de möjligheter som
digitaliseringen ger i utvecklingen av brottmålsförfarandet och bidra till

1. en effektiv och rättssäker ärendehantering,
2. förbättrade möjligheter till analys och uppföljning, och
3. bättre service till enskilda.

3 § För att samordna arbetet ska följande myndigheter samverka i ett råd
för digitalisering av rättsväsendet:

� Brottsförebyggande rådet,
� Brottsoffermyndigheten,
� Domstolsverket,
� Ekobrottsmyndigheten,
� Kriminalvården,
� Kustbevakningen,
� Polismyndigheten,
� Rättsmedicinalverket,
� Skatteverket,
� Tullverket, och
� �&klagarmyndigheten.
I rådet ska myndighetscheferna eller deras ställföreträdare ingå. Före-

trädare för andra myndigheter eller organisationer får vid behov adjungeras
till rådet.

Ordförande i rådet är myndighetschefen för Brottsförebyggande rådet.

Ledamöterna i rådet får bland sig utse en vice ordförande för en viss tid.

Brottsförebyggande rådet ansvarar för rådets kanslifunktioner.

SFS

2019:1283

Publicerad
den

20 december 2019

background image

2

SFS

2019:1283

4 § Rådet ansvarar för att

1. gemensamma utvecklingsinsatser identifieras och planeras,
2. pågående och genomförda utvecklingsinsatser samt resultat och effekter

följs upp,

3. informationshantering i enlighet med förordningen (2014:1085) om

rättsväsendets informationshantering förvaltas och vidareutvecklas, och

4. följa utvecklingen i Sverige och internationellt på området för rådets

verksamhet.

Rådet ska bidra till samverkan i gemensamma strategiska frågor om

användande av ny teknik och innovationer. Rådet ska även bidra till att
digitaliseringen genomförs på ett sätt som upprätthåller informations-
säkerhet och skyddet av den personliga integriteten.

Vid behov ska kunskap inhämtas från och samråd ske med Myndigheten

för digital förvaltning och andra berörda aktörer.

5 § Rådet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till
regeringen (Justitiedepartementet) om verksamheten och uppnådda resultat
under det senaste kalenderåret. Av redovisningen ska det också framgå
effekter av tidigare utvecklingsinsatser och om behov av större framtida
utvecklingsinsatser har identifierats. Rådet ska senast den 1 oktober varje år
till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka gemensamma utveck-
lingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under nästkommande
kalenderår.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)