SFS 2019:1284 Förordning om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

SFS2019-1284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för

anställning av lärarassistenter

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2019:551) om statsbidrag för
anställning av lärarassistenter ska ha följande lydelse.

6 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för
varje huvudman som avses i 3 §. Bidragsramen för en huvudman ska be-
stämmas proportionellt utifrån antalet elever som huvudmannen har i för-
skoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan i förhållande till det totala antalet elever i nämnda skolformer hos
samtliga huvudmän som avses i 3 §. Ingen bidragsram ska dock understiga
50 000 kronor.

Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet

elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om hu-
vudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidrags-
året, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om
huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidrags-
året, ska dock ingen bidragsram beslutas.

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1284

Publicerad
den

23 december 2019