SFS 2019:1286 Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

SFS2019-1286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för

stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:49) om statsbidrag för
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

dels att 3, 8 a och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 4, 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

4 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för
varje huvudman för förskoleklass eller grundskola.

Bidragsramen ska bestämmas proportionellt utifrån huvudmannens index-

värde och elevantalet i aktuella skolformer hos huvudmannen. Grunden för
indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt
index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola.

Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet

elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om hu-
vudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidragsåret,
under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvud-
mannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska
dock ingen bidragsram beslutas.

6 § En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med
redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar. Berörda
fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Planen ska ges in till Statens skolverk. Skolverket ska utifrån en risk- och

väsentlighetsanalys granska ett urval av planerna.

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §.
Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman

är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för
det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på åter-
betalning.

SFS

2019:1286

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2019:1286

2

Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)